22 maart 2021

De Bestuursraad heeft recentelijk een analyse uitgevoerd van de momenteel bestaande werkgroepen en de lijst van de werkgroepen voor de periode 2021 – 2024 vastgelegd Deze lijst kan, indien nodig, worden herzien en aangevuld, rekening houdend met technische ontwikkelingen of prudentiële initiatieven.

Hierna volgt de lijst van de werkgroepen:

Algemene werkgroepen (sector-overschrijdend)

  • Beroepsuitoefening, normen en circulaires (inclusief de herziening van de norm samenwerking aan het prudentieel toezicht door de NBB)
  • IFRS en boekhoudnormen
  • Modelverslagen
  • Bijzondere mechanismen en AML

Werkgroepen in relatie met de NBB

  • Kredietinstellingen
  • Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
  • Betalingsinstellingen en Instellingen voor Elektronisch Geld

Werkgroepen in relatie met de FSMA

  • (A)ICB’s, Beheervennootschappen van (A)ICB’s en Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen (GVV)
  • Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening
  • EMIR (dit is een gezamenlijke werkgroep met het IBR)

De leden die interesse hebben deel te nemen aan de werkzaamheden van één of meerdere werkgroepen kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 29 maart 2021 kandidaat stellen bij Claude Louckx (c.louckx.@irefi-iraif.be) die de kandidaturen zal centraliseren en overmaken aan de Bestuursraad.

Uit efficiëntieoverwegingen wordt getracht het aantal deelnemers per werkgroep te beperken (in principe één effectief lid per kantoor). Uit transparantieoverwegingen dienen de personen die reeds deel uitmaken van een werkgroep hun interesse om dit verder te zetten te herbevestigen. Zoals u weet, is het deelnemen aan de werkgroepen van het IREFI onbezoldigd.

De Bestuursraad heeft voor de werking van de werkgroepen een Code of Conduct opgesteld. Een kopie van deze Code of Conduct is bijgevoegd in bijlage bij dit bericht. Het is belangrijk dat de personen die zich kandidaat stellen voor een werkgroep de principes van deze code onderschrijven en effectief kunnen bijdragen aan de vergaderingen en reflecties van de werkgroep.

In elke werkgroep zal één lid van de Bestuursraad zetelen. Dit dient om een zo groot mogelijke samenhang te verkrijgen tussen de werkgroepen en de Bestuursraad. De toewijzing van de bestuursleden aan de werkgroepen zal in een latere fase gebeuren.

De Bestuursraad hoopt, net als in het verleden, blijvend te kunnen rekenen op een actieve medewerking van haar leden in de diverse werkgroepen.

Gerelateerd

IREFI Notice 2023/04: FSMA permanent learning 2023

Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij financiële ondernemingen - Oproep voor kandidaten

IREFI Notice 2023/03: Update model reports prudential reporting