5 maart 2015

Het IBR verzoekt de bedrijfsrevisoren om in het kader van hun werkzaamheden na te gaan of de niet-financiële onderneming, die derivatencontracten afsloot, waar zij commissaris zijn al dan niet onder de toepassing van de Verordening EMIR valt, en zo ja, of deze onderneming de transacties dan ook rapporteert aan een transactieregister en de nodige maatregelen heeft aangenomen om de naleving te garanderen van de andere verplichtingen die op haar rusten overeenkomstig de Verordening EMIR.

Gerelateerd

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09

De aard van de verbintenis van de commissaris bij de uitoefening van het commissarismandaat

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist