16 februari 2023

EMIR-werkgroep van het IBR

 

De Europese verordening “European Market Instrastructure Regulation” (EMIR) is onder meer van toepassing op niet-financiële tegenpartijen die otc-derivatencontracten afsluiten.  De FSMA is belast met het toezicht op de naleving van deze verordening door niet-financiële tegenpartijen en de commissarissen van deze ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen:

  • een “signaalfunctie”; en
  • het uitvoeren van “overeengekomen specifieke werkzaamheden” voor niet-financiële tegenpartijen waarvan het derivatenvolume in de loop van het jaar bepaalde grenzen heeft overschreden: hetzij 100 contracten, hetzij een totaal notioneel bedrag van 100 miljoen euro.

Deze verantwoordelijkheden vloeien voort uit: 

  • artikel 22bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten; en
  • het reglement van de FSMA van 17 januari 2017 over de  medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving  van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen.

Met betrekking tot de overeengekomen specifieke werkzaamheden die jaarlijks moeten worden uitgevoerd, kan worden vermeld dat deze voornamelijk betrekking hebben op de volgende aspecten:

  • de werkingssfeer van EMIR, de naleving van de verplichting om derivaten aan een transactieregister (« trade repository ») te rapporteren en de verplichting om gegevens te bewaren;
  • de controle of de in de verordening vastgestelde clearingdrempels niet zijn overschreden; en
  • de toepassing van de risico-inperkingstechnieken waarin de verordening voorziet.

Er zij ook op gewezen dat het reglement van 17 januari 2017 bepaalt dat de verslagen over de overeengekomen specifieke werkzaamheden uiterlijk 6 maanden na het einde van het boekjaar aan de FSMA moeten worden toegezonden.  

De EMIR-werkgroep binnen het IBR heeft onlangs contact gehad met de FSMA om de balans op te maken van de ervaringen van deze laatste met de signaalfunctie en de overeengekomen specifieke werkzaamheden.

De aandachtspunten van de FSMA en de te ondernemen acties kunnen als volgt worden samengevat: 
  1. de FSMA stelde vast dat sommige bedrijfsrevisoren niet volledig op de hoogte waren van hun rapporteringsverplichtingen. Het Instituut zal hierover in de komende maanden een opleiding organiseren;
  2. de FSMA heeft de afgelopen jaren vertragingen vastgesteld bij de indiening van de verslagen over de overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van EMIR. Er wordt aan herinnerd dat, indien een bedrijfsrevisor een dergelijk verslag niet kan voorleggen tegen de uiterste datum van 30 juni, hij de FSMA daarvan in kennis moet stellen, met een korte beschrijving van de reden(en) van de vertraging. 
Bedrijfsrevisoren kunnen contact opnemen met de FSMA op het volgende e-mailadres: emirreporting@fsma.be 

 

Gerelateerd

Uitstel van termijn voor de indiening van de bijzondere verslagen over de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de EMIR-verordening

Mededeling 2020/12: Opdracht van de commissaris - Toezicht op de naleving van de EMIR Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden ("agreed-upon procedures")

Mededeling 2019/13: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)