26 maart 2020

Wij vestigen graag uw aandacht voor het volgende bericht van Fednot aan de ondernemers- en beroepsorganisaties:

Beste collega’s,

FednotFednot krijgt regelmatig de vraag vanuit de ondernemerswereld of de notarissen nog vennootschapsaktes verlijden tijdens deze COVID19-crisis. Ook voor ondernemingen geldt dat de notarissen alles in het werk stellen om deze verder te helpen. Het uitgangspunt is immers dat de notarissen hun ambt verlenen voor alle operaties die voor de bedrijven dringend zijn.En dat zijn er nogal wat. Veel operaties worden sowieso als dringend aanzien zonder dat de bedrijven dit “dringend karakter” moeten motiveren.

Het gaat onder meer om alle operaties die voor bedrijven onmiddellijke economische gevolgen hebben. Denk aan operaties die een impact hebben op het vermogen van de vennootschap zoals een kapitaalverhoging, een kapitaalvermindering, een inbreng of uitbreng.Ook fusies, overnames, splitsingen en omvormingen worden als dringend aanzien.

De bedrijven zullen verder op de tussenkomst van een notaris kunnen rekenen voor alle akten die moeten worden verleden omdat de wettelijk voorziene termijn anders dreigt te verstrijken, zoals de goedkeuring van de jaarrekeningen of akten die de partijen voor de afsluiting van het boekjaar moeten ondertekenen.

Ook zullen de notarissen hun ambt verlenen voor akten waarvoor de voorbereidende documenten al werden opgemaakt en waarvan de geldigheidsduur beperkt is ( zoals de opmaak van een staat van actief en passief, verslaggevingen, bijeenroepingen van een algemene vergadering, ...).

Ook buiten deze voorbeelden, kan een dossier, afhankelijk van de concrete omstandigheden, dringend zijn. Voor al deze operaties zullen de notarissen blijven tussenkomen. Omwille van de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen, zullen de notarissen het aantal fysiek aanwezige personen in de mate van het mogelijke beperken bij het verlijden van deze akten. Indien geen personen fysiek aanwezig moeten zijn, buiten de notarismedewerker,kan de akte worden verleden.Dat kan door te werken met volmachten op de algemene vergaderingen aan eenzelfde persoon.

Mocht u hierover nog vragen hebben, dan mag u dat melden aan Covid@fednot.be.

Met vriendelijke groeten,

Jan SAP, Directeur-generaal Fednot
Philippe BOSSELER, Voorzitter Fednot

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Belangrijke gevolgen van een onthoudende conclusie bij fusie of splitsing van vennootschappen voor de interne en externe wettigheidscontrole door de notaris

Erwin Vanderstappen, bedrijfsjurist

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR