4 maart 2015

De Mededeling 0466/1 van  5 december 2014 aan de Vlaamse Regering vanwege mevrouw Annemie TURTELBOOM, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie voorziet in de mogelijkheid voor rechtspersonen die onder het toepassingsgebied van artikel 4, § 2 van het Rekendecreet vallen, om gebruik te maken van een verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening. In zijn revisoraal verslag inzake single audit over de jaarrekening van 2014 zal de bedrijfsrevisor bijgevolg melding maken van het feit of de jaarrekening van de gecontroleerde entiteit volgens het volledig dan wel het verkort rapporteringssjabloon van jaarrekening werd opgesteld en ingediend.

Gerelateerd

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'