7 december 2023

Marleen Mannekens, bedrijfsrevisor

 

Bij koninklijk besluit van 24 september 2023[1] (hierna: “KB van 24 september 2023”) werd een checklist vastgesteld voor het reorganisatieplan van kleine en middelgrote ondernemingen.

Het KB van 24 september 2023 stelt een gedetailleerde checklist op voor de reorganisatieplannen die de schuldenaren-kmo’s, aan de ondernemingsrechtbank voorleggen.

De checklist is een instrument om de taak van de schuldenaar bij het opstellen/opmaken van het reorganisatieplan te vergemakkelijken. Deze checklist wil een didactisch instrument zijn,

maar eveneens een geheugensteun voor de bovenvermelde schuldenaars. De checklist heeft aldus een louter indicatieve waarde en geen normatieve waarde[2].

Alle vermelde gegevens geven een algemeen overzicht van de huidige situatie van de schuldenaar, maar eveneens van alle maatregelen beoogd door de schuldenaar om het herstel van zijn onderneming mogelijk te maken en het faillissement te voorkomen. Die gegevens zijn opgenomen in een bijlage.

Zoals bij elk reorganisatieplan is er een beschrijvend gedeelte en een bepalend gedeelte[3].

De paragraaf  “voorafgaandelijk” in Bijlage A bij het KB van 24 september 2023, geeft aan dat bijstand bij de redactie van de checklist door een raadgever die passende raad kan geven, niet overbodig is.

We verwijzen in dit verband naar de interinstituten-aanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist en de interpretatieve nota Interpretatieve nota van het Interinstitutencomité van 4 oktober 2018[4].

------------


[1] Koninklijk besluit van 24 september 2023 tot vaststelling van een checklist voor reorganisatieplan van kleine en middelgrote ondernemingen, BS 4 oktober 2023.

Betreffend KB volgt op de wet van 7 juni 2023 tot omzetting van richtlijn (EU) 2019/1023 van het Europees parlement en de raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 en houdende diverse bepalingen inzake insolvabiliteit, en dat een aantal wijzigingen aanbrengt aan Boek XX van het Wetboek van economisch recht (WER).

[2] Bijlage A bij het KB van 24 september 2023.

[3] Verslag aan de Koning, BS 4 oktober 2023, p. 83339.

[4] Deze verwijzingen zijn consulteerbaar via volgende link via de website van het IBR:
Interinstitutenaanbeveling inzake de opdrachten voor de bedrijfsrevisor, de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder of de externe erkende boekhouder-fiscalist. Interpretatieve nota van het Interinstitutencomité van 4 oktober 2018.

Gerelateerd

Actualisering van de brochure “Hoe financier ik de groei van mijn KMO”

Enquête over de digitale transitie en de open banking

Enquête beschikbaar tot 5 september 2022

Persbericht: Unizo, UCM, ITAA en IBR pleiten voor een toegankelijkere en ruimere tax shelter voor alle kmo’s