11 september 2018

Het Belgisch Staatsblad van 4 september publiceerde het ‘Koninklijk besluit van 17 augustus 2018 betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor’. Het nieuw KB treedt in werking op de 10de dag na publicatie in het BS, dus op 14 september 2018. 

Belangrijkste wijzigingen

De wet van 7 december 2016 voorzag al een lagere instapdrempel: Sinds 1 juli 2017 kon de stage onmiddellijk aangevat worden, dus zonder dat men geslaagd is voor de theoretische stage-examens (in het oude KB aangeduid als ‘toelatingsexamens’). Deze theoretische stage-examens kunnen zowel vóór de aanvang van de stage als tijdens de stage worden aangevat. Zoals voorheen blijven de theoretische stage-examens uit 23 materies bestaan. Voor deze examens kunnen voortaan vrijstellingen verkregen worden op basis van examens afgelegd in het kader van een professionele bachelor van het economisch of juridisch type of een academische bachelor die geleid heeft tot het behalen van een masterdiploma alsook een masterdiploma (art. 29, § 2).

De praktische stage-examens (voorheen aangeduid als ‘stage-examens’) bestaan uit 12 materies. De huidige lijst met stage-examens werd aangevuld met de materie ‘beroepsethiek en onafhankelijkheid’.

Verder bepaalt het nieuw KB ook dat een verkorting van de stageduur uitsluitend mogelijk is voor wie minstens 15 jaar ervaring heeft met de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor (voorheen volstond 7 jaar auditervaring).

Net zoals in het verleden bedraagt het maximaal aantal stagiairs per stagemeester 3 maar de stagecommissie van het IBR kan op gemotiveerd verzoek een afwijking tot 5 stagiairs per stagemeester toestaan.

Nieuw is ook dat de stagecommissie van het IBR voortaan

  • Bijkomende taken kan opleggen aan alle stagiairs ter vervolmaking van hun opleiding (voorheen konden er pas na een eerste mislukte deelname aan het bekwaamheidsexamen  bijkomende taken worden opgelegd);
  • Het initiatiefrecht heeft om over te gaan tot een gemotiveerde opschorting van de stage van stagiairs die hun stageverplichtingen niet langer vervullen (voorheen was de opschorting enkel mogelijk op verzoek van de stagiair en/of stagemeester).

Prioritering stage-examens 

Voor de stagiairs die het statuut van stagiair hebben verworven na de inwerkingtreding van het nieuw KB (dus voor de stagiairs vanaf 1 juli 2019)  wordt er voor het slagen in de stage-examens een principe van prioritering ingevoegd.

Prioritering theoretische stage-examens

  • Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (vennootschapsrecht, corporate governance, algemeen boekhouden, opstelling van jaarrekeningen, beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;
  • Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal theoretische stage-examens (interne beheersing en risicomanagement, externe controle en internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Prioritering praktische stage-examens

  • Ten laatste op het einde van het eerste stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (vennootschapsrecht, algemeen boekhouden en opstelling van jaarrekeningen, beroepsethiek en onafhankelijkheid). In geval van niet slagen in het eerste stagejaar, kunnen deze vakken nog in het tweede stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het tweede stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar;
  • Ten laatste op het einde van het tweede stagejaar moet de stagiair geslaagd zijn voor een aantal praktische stage-examens (interne beheersing en risicomanagement, externe controle en internationale controlestandaarden). In geval van niet slagen in het tweede stagejaar, kunnen deze vakken nog in het derde stagejaar worden afgelegd => na een tweede keer niet slagen in het derde stagejaar wordt de stage verlengd met een jaar.

Hoedanigheid tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor

Er werd tenslotte in het nieuw KB ook een hoofdstuk toegevoegd met de modaliteiten betreffende de opheffing van de hoedanigheid van tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor. Voorheen kon dit statuut ten allen tijde worden opgeheven van zodra werd aangetoond dat de situatie van verhindering was beëindigd. Een tijdelijk verhinderd bedrijfsrevisor die na meer dan vijf jaar opnieuw als actief bedrijfsrevisor wil ingeschreven worden in het openbaar register, moet voortaan een mondelinge proef afleggen voor drie raadsleden.
 

Het IBR zal in een Mededeling meer details verstrekken over de impact van dit nieuw KB op het stageverloop.

Gerelateerd

Een digitale stap vooruit met het elektronisch stagedagboek!

COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt