3 juli 2018

Ingevolge de inwerkingtreding van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op  de bedrijfsrevisoren ondergingen de toelatingsvoorwaarden voor de stage van bedrijfsrevisor een belangrijke wijziging. Artikel 75 § 1 van voormelde wet, waarin de toelatingsvoorwaarden tot de stage worden opgesomd, voorziet immers niet langer in de vereiste om te slagen in een toelatingsexamen alvorens de stage te kunnen aanvatten.
 
In de mededeling van het IBR van 20 april 2017 werd u ervan in kennis gesteld dat de stage sinds 1 juli 2017 kan worden aangevat zonder dat de kandidaat-stagiair geslaagd is voor de toelatingsexamens. In deze mededeling werd tevens gepreciseerd dat de toelatingsexamens niet afgeschaft werden, maar nu ook tijdens de stage konden worden afgelegd.

De verdere modaliteiten omtrent de organisatie van de stage en de verschillende examens dienden nog te worden uitgewerkt in een koninklijk besluit. Het ontbreken van een nieuw koninklijk besluit en de hieraan gekoppelde onzekerheid over de organisatie van de examens, heeft in 2017 geleid tot een significante daling van het aantal deelnemers aan het toelatingsexamen.
 
Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft inmiddels kennis kunnen nemen van het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor. Op basis van deze ontwerptekst kunnen wij u meedelen dat de 23 toelatingsexamens (in het ontwerp van koninklijk besluit « theoretische stage-examens » genaamd) allemaal behouden blijven. Wij raden u bijgevolg aan om het afleggen van de voor u resterende toelatingsexamens niet langer uit te stellen en zich hiervoor – uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van het examen – in te schrijven via uw e-loket.
 
Zodra het nieuw koninklijk besluit is uitgevaardigd, zullen wij u hierover uiteraard informeren.

Gerelateerd

Een digitale stap vooruit met het elektronisch stagedagboek!

COVID-19: Aanpassing organisatie bekwaamheidsexamens en stageseminaries

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor bijgewerkt