26 september 2014

Wij hebben het genoegen u mee te delen dat een geactualiseerde versie van het handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem op de website van het ICCI werd gepubliceerd, zoals gemeld in het actieplan van het Instituut betreffende de toepassing van ISQC 1.

Deze update beoogt rekening te houden met de Handleiding interne procedures inzake antiwitwassen en het Pack PE-KE, die na dit handboek werden gepubliceerd, en met de recente inwerkingtreding van de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België.

Wij hopen dat dit handboek een gewaardeerd hulpmiddel zal vormen om aan ieder bedrijfsrevisorenkantoor de mogelijkheid te bieden de nodige interne procedures van nuttige kwaliteitscontrole uit te werken, bijvoorbeeld indien ze willen voldoen aan de norm ISQC 1../..

Inderdaad hebben de bedrijfsrevisorenkantoren die dit willen, de keuze om dit handboek, zijnde een niet-bindend hulpmiddel, als zodanig in zijn geheel te gebruiken of aan te passen door geleidelijk de diverse modellen, voorbeelden en checklists die beschikbaar zijn op de ICCI-website, in te vullen. We benadrukken dat de modellen, voorbeelden en checklists aangepast moeten worden aan de specifieke vereisten van elk bedrijfsrevisorenkantoor en zijn cliënten en dat zij derhalve moeten worden aangevuld teneinde te komen tot een handboek intern kwaliteitsbeheersingssysteem dat kenmerkend is voor elk kantoor en in overeenstemming met de norm ISQC 1.

Daartoe bevat de geactualiseerde versie van het handboek tevens een hoofdstuk dat is gewijd aan de sole practicioner (zelfstandig werkende bedrijfsrevisor, natuurlijke of rechtspersoon). Alle vereisten van ISQC 1 zijn hierin opgenomen maar worden op een andere manier toegepast omwille van de grootte van het bedrijfsrevisorenkantoor (in het bijzonder inzake documentatie en toezicht). Mits aangepast aan de bijzondere situatie van de sole practicioner, kan dit hoofdstuk helpen om te voldoen aan het volledig handboek voor het intern kwaliteitsbeheersingssysteem. Het ontslaat de sole practioner er evenwel niet van om kennis te nemen van het handboek in zijn geheel.

De toepassing van dit handboek, na aanpassing aan de behoeften en de specifieke kenmerken van het bedrijfsrevisorenkantoor, kan een manier zijn om te voldoen aan de bepalingen van de ISA 220 Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten.

Ter herinnering halen wij nog aan dat het handboek beschikbaar is op de website van het ICCI onder de ISA checklists en templates (www.icci.be, onder de rubriek “publicaties”, subrubriek “modeldocumenten”)

Gerelateerd

Update van modeldocumenten op de website van het ICCI

Advies 2022/01: ISQC 1 en wet van 7 december 2016: opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling en monitoring van het intern kwaliteitsbeheersingssysteem – update van Advies 2021/02

Advies 2021/05: Verduidelijking van de termen “relevante ethische voorschriften” in België – vervanging van advies 2019/07