3 juni 2020

Op 2 juni 2020 verscheen in het Belgisch Staatsblad het bericht van de minister van Economie betreffende de goedkeuring van de 'norm inzake de toepassing van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten'.

Deze norm, die gemeenschappelijk is voor de diverse economische beroepen, heeft tot doel om de draagwijdte van bepaalde verplichtingen voor de beroepsbeoefenaars die voortvloeien uit de bepalingen van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, toe te lichten.

In het bijzonder heeft deze norm betrekking op de volgende verplichtingen:

  • de organisatie en de interne controle van de beroepsoefenaar;
  • de algemene risicobeoordeling op te maken door de beroepsbeoefenaar;
  • de waakzaamheid ten aanzien van de cliënten en de verrichtingen;
  • het onderzoek van de verrichtingen;
  • de documentatie en de bewaring van documenten;
  • de beperkingen van het gebruik van contanten;
  • het toezicht en de controle.
Deze norm werd aangenomen door de Raad van het IBR op 27 maart 2020 en werd goedgekeurd door de Hoge Raad voor de economische beroepen op 14 april 2020, en door de minister bevoegd voor Economie op 20 mei 2020.

Deze norm vervangt de norm van 4 februari 2011 inzake de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, die opgeheven wordt.

De norm is in werking getreden op 2 juni 2020.

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Nieuwe wijziging van de wet van 7 december 2016 – samenvatting van de wijzigingen voor de bedrijfsrevisoren

Camille Luxen, verantwoordelijke juridische zaken IBR

De AML-vragenlijst van het CTR

Opinie van de werkgroep anti-witwassen van het IBR