24 mei 2024

Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht van de minister van Economie van 14 mei 2024, werden twee belangrijke normen goedgekeurd:

  • De norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad; en
  • De norm tot herziening van de bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s.

De bedrijfsrevisor heeft een belangrijke opdracht met betrekking tot de sociale dialoog in de ondernemingsraad. De norm inzake de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad is van toepassing op de opdrachten van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad, uitgevoerd overeenkomstig artikel 15bis van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en de artikelen 3:83 tot 3:95 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in alle entiteiten waar een ondernemingsraad werd opgericht, met uitzondering van de gesubsidieerde onderwijsinstellingen.

Deze norm behandelt ook de aspecten met betrekking tot het tweejaarlijkse analyseverslag van de bezoldigingsstructuur dat de entiteit conform de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en tot wijziging van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven dient op te stellen.

Eén van de punten die bij de herziening van de norm in overweging werden genomen, is de opdracht inzake de sociale balans. De sociale balans is niet enkel van toepassing bij entiteiten met een ondernemingsraad, maar de commissaris dient in zijn commissarisverslag een specifieke vermelding op te nemen over de sociale balans. De Raad heeft dan ook beslist om niet enkel de norm ondernemingsraad aan te passen, maar gelijktijdig de bijkomende norm (herziene versie 2020) te herzien. Bij de herziening van de bijkomende norm werden ook een aantal andere bepalingen aangepast om rekening te houden met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en werden modelverslagen toegevoegd voor de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (BE GAAP) voor een organisatie van openbaar belang (OOB) en een entiteit anders dan een OOB om rekening te houden met de bijzonderheden terzake.

Inwerkingtreding

Deze normen treden in werking voor de verslagen uitgebracht met betrekking tot de boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024.

De actualisering van de basisinformatie en andere onderdelen van de jaarlijkse informatie vereist door de wet over boekjaren beginnend vóór 1 januari 2024 volgen nog de normen betreffende de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ondernemingsraad, voor het laatst gewijzigd door de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren op 6 december 2002.

De nieuwe basisinformatie, die binnen de twee maanden na de recente sociale verkiezingen aan de ondernemingsraad moet worden meegedeeld en die door de bedrijfsrevisor moet worden gecertifieerd, wordt beoogd door de nieuwe norm.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de pagina van de normen:

Gerelateerd

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding