22 mei 2014

Het Belgisch Staatsblad van 20 mei 2014 (2de editie) publiceerde het Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot uitvoering van artikel 77decies van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007.

Dit Koninklijk besluit betreft de samenwerkingsmodaliteiten met de bevoegde autoriteiten van derde landen met als doel de uitwisseling van informatie in het kader van de uitoefening van opdrachten van publiek toezicht, kwaliteitscontrole en onderzoek. De Kamer van verwijzing en instaatstelling wordt door het koninklijk besluit aangeduid als het bevoegd orgaan van publiek toezicht.

Gerelateerd

Mededeling 2020/16: Wijziging van de wet van 7 december 2016 door de wet van 20 juli 2020

Wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

De EBA publiceert richtlijnen inzake de communicatie tussen de toezichthouders en de auditors van financiële instellingen