31 januari 2017

Op 30 december 2016 is in het Belgisch Staatsblad de wet van 25 december 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen (hierna: “wet van 25 december 2016”) verschenen.

Onderhavige wet behandelt in deel VI (i.e. art. 96 en 97) de samenwerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen, zoals aangekondigd in het IBR-bericht van 5 maart 2015 betreffende de “toepassing van de Europese Verordening EMIR2 op de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten: Rol van de commissaris”.

Deze mededeling wenst de aandacht van de bedrijfsrevisoren te vestigen op hun rol bij de controle van de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële tegenpartijen zoals beschreven in Deel VI van de wet van 25 december 2016.

Gerelateerd

Vereisten voor commissarissen van niet-financiële ondernemingen die otc-derivaten aangaan – herinnering

EMIR-werkgroep van het IBR

Impact van DAC6 op de bedrijfsrevisor en de commissaris

Steven De Blauwe, adviseur juridische zaken IBR

Advies 2021/14: Te nemen maatregelen ingeval een bedrijfsrevisor als commissaris werd benoemd zonder daarvan op de hoogte te zijn gebracht – vervanging van advies 2011/09