6 december 2019

Vanaf de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) heeft de commissaris, wanneer deze voor de controle van de jaarrekening werd benoemd, in het kader van het voorstel tot ontbinding van een (i)vzw als opdracht de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva te controleren met als doel een verslag op te stellen waarin specifiek vermeld staat of de staat van activa en passiva een getrouw beeld geeft van de situatie van de vereniging.

Als bijlage vindt u een technische nota die betrekking heeft op deze opdracht die wordt bepaald in artikel 2:110, §2 WVV.

Bij het toepassen van deze technische nota zal u mogelijks bepaalde bemerkingen of reacties hebben. Met het oog op de latere goedkeuring van een norm over dit onderwerp, kunnen opmerkingen en commentaren in het kader van de toepassing van deze technische nota aan ons worden overgemaakt op het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Gerelateerd

CBN-advies 2024/03 – Gevolgen van niet-uitgedrukte meerwaarden bij de ontbinding

Lieven Acke, bedrijfsrevisor

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

De staat van activa en passiva