11 december 2019

In een arrest nr. 242.136 van 24 juli 2018 heeft de Raad van State geoordeeld dat “de ondertekening van een offerte in het kader van een openbare aanbestedingsprocedure niet onder het dagelijks bestuur van een vennootschap valt.

Bij ontstentenis van een bijzonder mandaat die hem daartoe machtigt, kon de persoon [NVDR: die de offerte namens de vennootschap heeft ondertekend] de tussenkomende partij niet verbinden door het ondertekenen van een offerte zoals die welke in casu ter discussie staat, zodat die offerte bij de beoordeling van de regelmatigheid ervan had moeten worden afgewezen.”
(vrije vertaling) (zie arrest).

In het aan de Raad van State voorgelegd geval werd de offerte ondertekend door een gevolmachtigde die geen lid van het bestuursorgaan is en bovendien niet door de algemene vergadering gemachtigd is om in te schrijven voor overheidsopdrachten. Volgens het arrest van de Raad van State zou een persoon belast met het dagelijks bestuur een offerte kunnen ondertekenen indien hij bovendien door de algemene vergadering, en niet door het bestuursorgaan, regelmatig gemachtigd is om in te schrijven voor overheidsopdrachten.

Om geldig te zijn, moet de offerte van een vennootschap in het kader van een overheidsopdracht dus noodzakelijkerwijs worden ondertekend door een persoon of personen die regelmatig gemachtigd is/zijn om in te schrijven. In dit verband dient te worden verwezen naar de statuten van de vennootschap of naar een overeenkomstig besluit van een algemene vergadering van deze vennootschap. In het algemeen wordt deze inschrijvingsbevoegdheid door de statuten toegekend aan twee leden van het bestuursorgaan of zelfs aan de enige bestuurder van de vennootschap. In voorkomend geval zou de algemene vergadering een specifiek mandaat kunnen toekennen aan een persoon of personen waarvan de bevoegdheden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt zouden moeten zijn geweest.

Gelieve de nodige aandacht te schenken aan de naleving van voormelde inlichtingen.

Gerelateerd

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij bedrijfsrevisoren die controleopdrachten uitvoeren bij OOB's

College lanceert overheidsopdracht voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles en andere inspectieopdrachten bij bedrijfsrevisoren die geen controleopdrachten uitvoeren bij OOB’s

Indieningstermijn verlengd tot 29 januari 2021

FOD Economie publiceert nieuwe overheidsopdracht voor audit van erkende ondernemingsloketten