26 maart 2020

In het kader van de COVID-19-crisis en volgend op de IBR-mededeling 2020/04, wil het Instituut van de Bedrijfsrevisoren u de signaalfunctie van de commissaris, ook ten opzichte van de FSMA, in herinnering brengen.

U vindt bijgaand de tekst van artikel 12 van de EU-Verordening nr. 537/2014 van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie. In België omvat de term “bevoegde autoriteiten die toezicht houden op die organisatie van openbaar belang” de NBB en de FSMA.