13 november 2023

Horizon Europe is het belangrijkste financieringsprogramma van de EU voor onderzoek en innovatie. Het pakt klimaatverandering aan, draagt bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en bevordert concurrentievermogen en groei in de EU (Horizon Europe (europa.eu)).

Het programma is de opvolger van het Horizon 2020 programma en betreft de periode 2021-2027. In totaal is er 95,5 miljard euro beschikbaar.

Rol van de bedrijfsrevisor

Belangrijke documenten voor de bedrijfsrevisor zijn:

  • Model Grant Agreement (MGA), modelcontract voor Horizon Europe projecten.
  • Model for the certificate on the financial statements (CFS): model van certificaat betreffende de financiële overzichten.

Een certificaat betreffende de financiële overzichten (CFS) moet worden verstrekt voor entiteiten die als begunstigden of verbonden entiteiten ("deelnemers") deelnemen aan EU-subsidies - op voorwaarde dat de subsidieovereenkomst dit vereist en dat aan bepaalde gerapporteerde uitgavendrempels is voldaan. De reikwijdte van deze opdracht is het implementeren van specifieke overeengekomen procedures. International Standard on Related Services ("ISRS") 4400 "Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden" is van toepassing.

Hoewel de modelrapporten ingericht zijn volgens deze standaard, bevat de huidige versie (V.1.1 – 15.03.2023) veel elementen van een controle- of beoordelingsopdracht.

Ontwikkelingen

De Raad van het IBR is van mening dat het gepubliceerde format (V.1.1 – 15.03.2023) stuit op vaktechnische bezwaren. Het huidige modelverslag voldoet niet aan een ISRS 4400-verslag omdat het assurance-elementen bevat. De Raad beveelt daarom aan dat de bedrijfsrevisoren dit model aanpassen om deze assurance-elementen te verwijderen.

Gerelateerd

Mededeling 2024/15: Subsidieprogramma Horizon Europe & ISRS 4400 - update van de modelovereenkomst - april 2024 (v.2-15.04.2024)

Verklaring van de beroepsbeoefenaar in het kader van de aanvraag van het crisis overbruggingsrecht - ITAA en IBR stellen modelverslag ter beschikking