5 maart 2014

In uitvoering van art. 50, § 3 van het Rekendecreet formuleert art. 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit een uitgebreide opdracht van de bedrijfsrevisor in Vlaamse entiteiten. In concreto bevat deze drie luiken:
  1. de klassieke controle van de financiële overzichten (art. 9, § 4);
  2. een verklaring waarin een oordeel wordt gegeven of de uitvoering van de begroting en de aansluiting van de uitvoering van de begroting bij de jaarrekening, correct zijn opgesteld (art. 9, § 5);
  3. een specifieke certificering van de jaarlijkse ESR-rapportering (art. 9, § 6).
De vraag rijst welke boekhoudregels de bedrijfsrevisoren in Vlaamse entiteiten dienen te hanteren in deze context.

Gerelateerd

Vlaamse regering beslist tot oprichting van een Vlaamse adviescommissie boekhoudkundige normen

Omzendbrief 2015/07: Vlaams Rekendecreet - uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 2015 betreffende controle en single audit die van toepassing is op de universiteiten, hogescholen en een aantal andere ambtshalve geregistreerde instellingen voor hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap

Omzendbrief 2015/06: Afspraken over single audit: audit rekeningen 2015 Vlaamse overheid