18 november 2014

Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 wijzigt richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen.

De nieuwe richtlijn voegt twee nieuwe artikels inzake de niet-financiële verklaring toe:

  • artikel 19bis heeft betrekking op de niet-financiële verklaring van grote ondernemingen die organisaties van openbaar belang zijn en op hun balansdatum de drempel van een gemiddeld personeelsbestand van 500 werknemers gedurende het boekjaar overschrijden. Deze organisaties moeten in hun bestuursverslag een niet-financiële verklaring opnemen met informatie, in de mate waarin zulks noodzakelijk is voor een goed begrip van de ontwikkeling, de resultaten en de positie van de onderneming alsmede van de effecten van haar activiteiten, die minstens betrekking heeft op milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping.
  • artikel 29 bis heeft betrekking op de geconsolideerde niet-financiële verklaring van organisaties van openbaar belang die moederondernemingen van een grote groep zijn die op balansdatum op geconsolideerde basis de drempel van een gemiddeld personeelsbestand van 500 werknemers gedurende het boekjaar overschrijdt. Deze organisaties moeten in hun geconsolideerd bestuursverslag een geconsolideerde niet-financiële verklaring opnemen met dezelfde informatie als de ondernemingen bedoeld in artikel 19bis.
De nieuwe richtlijn treedt in werking vanaf 6 december 2014.
 
(Bron: Publicatieblad van de Europese Unie, L 330, 15/11/2014)

Gerelateerd

De auditor en de connectiviteit tussen de financiële en de niet-financiële informatie: hoe pakken we deze nieuwe uitdaging aan?

Déborah Fischer, bedrijfsrevisor, lid van de Commissie ESG van het IBR

Advies 2021/03: Vennootschappen die gecontroleerd worden door de overheid – Nieuwe verplichting inzake de openbaarmaking van een remuneratieverslag – vervanging van advies 2018/01

Mededeling 2018/11: Parlementaire vraag en antwoord met betrekking tot het toepassingsgebied van de vrijstelling inzake de verklaring niet-financiële informatie