5 juni 2018

Audithervorming

De Raad heeft kennis genomen van de meest recente versie van het koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep. De Stagecommissie heeft een aantal technische opmerkingen geformuleerd die schriftelijk zullen worden meegedeeld aan het kabinet van de minister van Economie.

Betrekkingen met het College

De Raad werd ingelicht over de voortgang van de besprekingen over het protocol dat door het IBR en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren ondertekend moet worden, en over het feit dat dit protocol op korte termijn ondertekend zou kunnen worden. De IT-aspecten zullen nadien worden opgenomen in een aanhangsel bij de overeenkomst. Verder heeft de Raad kennis genomen van het jaarverslag 2017 van het College.

Adviezen, mededelingen en technische nota’s

De Raad heeft een mededeling betreffende de onderwerping van de bedrijfsrevisoren stagiairs aan de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, goedgekeurd.

De Raad heeft een mededeling betreffende de inwerkingtreding van Boek XX Insolventie van het Wetboek economisch recht, goedgekeurd.

De Raad heeft een mededeling betreffende de GDPR/AVG – Inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, goedgekeurd.

De Raad werd in kennis gesteld van de commentaren ontvangen in het kader van de openbare raadpleging over het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en de gemeenschappelijke bijzondere opdrachten bij KMO’s (IBR-IAB).

Audit Ambassador Compass

De Raad heeft de “Audit Ambassador Compass” goedgekeurd. Het betreft een marketing- en communicatietool met gidsen, technische fiches, themafiches, checklists, enz., waarvan de bedrijfsrevisoren gebruik zullen kunnen maken tijdens hun besprekingen met hun klanten in elke fase van de certificeringsopdracht van de jaarrekening.

Boekhoudkundige aangelegenheden

De Raad heeft de ontwerpbrieven goedgekeurd met betrekking tot de openbare raadpleging van de CBN.

Algemene vergadering

De Raad heeft de notulen van de algemene vergadering van 27 april 2018 goedgekeurd.
 
 
Thierry DUPONT
Voorzitter

Dit bericht vormt niet de notulen van de beslissingen van de Raad. Enkel de notulen, zoals die worden goedgekeurd door de Raad, gelden als dusdanig.

Gerelateerd

Algemene Vergadering van 26 april 2024: vacant commissarismandaat

Economische beroepen vragen op hun nieuwjaarsreceptie meer erkenning voor hun maatschappelijke bijdrage

Onze prioriteiten, in uw belang: Memorandum van het IBR voor de federale verkiezingen van juni 2024