21 december 2018

Op 4 oktober 2018 heeft het Interinstitutencomité (IBR-IAB-BIBF) zich opnieuw gebogen over het ontwerp van gemeenschappelijk reglement tot voorkoming van het witwassen van geld en van de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, dat aan de basis ligt dit van het ontwerp van norm van het IBR, om te proberen een gemeenschappelijke benadering voor de drie instituten te definiëren. Er werd besloten om artikel 4 van dit gemeenschappelijk reglement en paragraaf 2.4 van het ontwerp van norm van het IBR te herschrijven.
 
Aangezien de wijzigingen die ten grondslag liggen aan de intrekking van onze eerste goedkeuringsaanvraag aan de HREB niet substantieel zijn, heeft de Raad van het IBR beslist om de nieuwe tekst niet aan een tweede openbare raadpleging voor te leggen.
 
Een nieuwe vraag tot goedkeuring is ingediend bij de HREB op 18 december 2018.
 
We houden u op de hoogte van de verdere evolutie.

Gerelateerd

Antiwitwas: wijzigingen aan de toegang tot het UBO-register en voornaamste lessen uit de studienamiddag

Camille Luxen, Attaché Juridische zaken IBR

Het vormingsprogramma 2023-2024 staat online!

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding