Communicatiedienst


Jan Laplasse
Diensthoofd

T. 02 509.00.33
E. j.laplasse@ibr-ire.be

21 november 2012

Naast de louter financiële audit, pleit het Instituut van de Bedrijfsrevisoren ook voor een frequentere toepassing van de performantie-audit in de openbare en de non-profitsector
 
De performantie-audit vindt haar oorsprong voornamelijk in de overheidssector. De Internationale Organisatie van Hoge Controle-instanties (International Organisation of Supreme Audit Institutions INTOSAI), waarvan het Belgisch Rekenhof lid is, omschrijft de performantie-audit als "de onafhankelijke beoordeling van de efficiëntie (doelmatigheid) en effectiviteit (doeltreffendheid) van ondernemingen, programma's of organisaties uit de overheidssector, rekening houdend met het zuinigheidsaspect en met het oog op het boeken van vooruitgang". Met andere woorden, de performantie-audit legt de nadruk op de beoordeling van de drie “E's”: zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit. En de performantie-audit omvat over het algemeen niet alleen een analyse maar ook aanbevelingen ter verbetering van de prestaties.
 
Eric Mathay, bedrijfsrevisor en Voorzitter van de Commissie "Non-profit" van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren legt de nadruk op het volgende: “Eén van de belangrijkste doelstellingen van de performantie-audit is het deugdelijk bestuur en het bevorderen hiervan. Hij draagt derhalve bij tot de verwachtingen van de belastingplichtige met betrekking tot de toekomstige besparingen door de overheidssector en het afleggen van verantwoording door de overheidsbeheerders. Deze audit is ook afgestemd op de nieuwe regels voor overheidsbeheer die bepaalde beheersbeginselen van de private sector trachten om te zetten voor toepassing door de overheidsinstellingen. ”
 
Thans zijn meer bepaald het Verenigd Koninkrijk, Canada en de Scandinavische landen koplopers op het gebied van performantie-audit. Het Europees Rekenhof is ook zeer actief in dit domein, meer bepaald door het uitwerken van zijn eigen handboek over performantie-audit. België, wiens hoge fiscale en parafiscale heffingen gekend zijn, heeft er meer baat bij dan andere landen om vastberaden deze weg in te slaan.
 
Michel De Wolf, Voorzitter van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, voegt hieraan toe: “De performantie-audit kan ook een aanzienlijke toegevoegde waarde opleveren voor de private non-profitsector door het verstrekken van een onafhankelijk oordeel over de aanwending van financiële middelen die ter beschikking worden gesteld van een vzw of andere entiteit uit de non-profitsector. Of het nu gaat om een ziekenhuis, school of ziekenfonds, de doelstellingen van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit zijn immers ook een centraal aandachtspunt in het kader van de verwachtingen ten aanzien van deze instellingen. ”
 
De bedrijfsrevisoren zijn in ieder geval bereid om performantie-audits uit te voeren samen met de collega's van het Rekenhof en van het agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), of om hieraan hun medewerking te verlenen. “De performantie-audit verschilt van een financiële audit maar vertoont een aantal gelijkenissen hiermee, meer bepaald op het vlak van de onafhankelijkheid, de toegepaste methoden, de gestructureerde aanpak, de kennis van de gecontroleerde entiteit, de communicatie en de verslagen ”, stelt Danielle Vermaelen, bedrijfsrevisor, coördinatrice van de IBR-projecten in deze materie. In de private non-profitsector kunnen de bedrijfsrevisoren hun financiële audit aanvullen met een performantie-audit, hetgeen extra zekerheid biedt aan de algemene vergadering over de aanwending van de financiële middelen. In de overheidssector vormen de bedrijfsrevisoren een potentieel van extra middelen die instellingen zoals het Rekenhof kunnen ondersteunen. 
 
In deze context organiseert het IBR op donderdag 22 november 2012 een studiedag over de performantie-audit, met een uitzonderlijke bijdrage van het Belgisch, Deens en Europees Rekenhof. Deze studiedag zal vervolgens het voorwerp zijn van een naslagwerk dat thans wordt voorbereid door het Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat (ICCI).