Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Welke normen voor welke opdrachten?

Tabel: toepasselijke normen per opdracht

 

Normen: thematisch overzicht

3 februari 2022

Geldende Norm

Norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen

Deze norm is in werking getreden op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister die bevoegd is voor Economie, hetgeen gebeurde op 12 maart 2019.

Deze norm is een gemeenschappelijke norm voor de bedrijfsrevisoren en de externe accountants en nog niet aangepast aan de gewijzigde wetsbepalingen (zie hierna, ‘consultatieprocedure’). 

Consultatieprocedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen (herziene versie 2021) ter openbare raadpleging voor. 

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. 

Met deze herziening werd onder meer rekening gehouden met het gewijzigd wet- en regelgevend kader en werd het toepassingsgebied verduidelijkt en werd de lijst van beoogde assurance-opdrachten (bijlagen 5 en 6 van de ontwerpnorm) geüpdatet. De ontwerpnorm zal van toepassing zijn op de bedrijfsrevisor die niet de commissaris is en op de gecertificeerd accountant (“beroepsbeoefenaar”) bij het uitvoeren van een (gedeelde) contractuele assurance-opdracht die als doel heeft een redelijke of beperkte mate van zekerheid te verschaffen over historische financiële informatie voor een “KMO of kleine vzw” zoals gedefinieerd in punt 1.1.2. van de ontwerpnorm. Deze ontwerpnorm is ook onder de in §4 vastgelegde voorwaarden van toepassing voor gedeelde wettelijk voorbehouden assurance-opdrachten, voor zover er voor de uitvoering van deze opdrachten geen bijzondere norm bestaat of ingeval de erop van toepassing zijnde bijzondere norm op dat punt stilzwijgend of ontoereikend is.  

Voor wat de contractuele controle- en beoordelingsopdrachten die assurance-opdrachten zijn betreft, kan deze ontwerpnorm geen afbreuk doen aan de contractsvrijheid van de partijen om het toepasselijk referentiekader te bepalen, voor zover dit kader alle vereisten bevat van deze norm die minstens gelijk zijn aan deze ontwerpnorm.  

Voor wat de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten die assurance-opdrachten zijn betreft, voor de punten die niet door deze ontwerpnorm worden geregeld, kan de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden aanvullen met nuttige punten van de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s) en van de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (International Standards on Review Engagements, ISRE’s), zonder hiernaar in zijn verslag te hoeven verwijzen. 

Deze ontwerpnorm zal niet van toepassing zijn op opdrachten inzake de wettelijke controle van de jaarrekening zoals bedoeld in artikelen 3:55, 3:98 en 3:99 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Deze ontwerpnorm zal ook niet van toepassing zijn op opdrachten die door of krachtens een in België van toepassing zijnde wet- of regelgeving aan de commissaris of uitsluitend aan een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant, worden toevertrouwd. Indien een wettelijke opdracht zodanig is geformuleerd dat ze “aan een commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een gecertificeerde accountant” wordt toegewezen, is de commissaris van rechtswege belast met de opdracht. Indien er geen commissaris is, moet de bedrijfsrevisor of de gecertificeerde accountant de ontwerpnorm toepassen voor zover aan alle criteria van het toepassingsgebied is voldaan. 

U kunt uw commentaren tot en met 3 april 2022 overmaken via het volgende e-mailadres: tech@ibr-ire.be 

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd. 

Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie. 

Ontwerp van norm

Historiek

2019

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 21 december 2018. 

Ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, zoals voorgelegd aan openbare raadpleging: