Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Welke normen voor welke opdrachten?

Tabel: toepasselijke normen per opdracht

 

Normen: thematisch overzicht

25 april 2023

Consultatieprocedure

Goedkeuring door de Hoge Raad voor Economische Beroepen

Op 19 april 2023 heeft de Hoge Raad het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400 in België.

Dit ontwerp van norm beoogt het toepasbaar maken in België van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400, voor zover een specifieke norm in hun toepassing zal voorzien op één (of meerdere) specifieke opdracht(en).

Zo voorziet de ontwerpnorm inzake de controle van de overeenstemming van de financiële overzichten met het Europees uniform elektronisch formaat (ESEF) in de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) in een specifiek geval. Deze ontwerpnorm ligt eveneens ter openbare raadpleging voor.

De Raad van het IBR heeft bovendien vastgesteld dat de wet meer en meer opdrachten voorziet waarbij de bedrijfsrevisor zich moet uitspreken over prospectieve financiële informatie. Bijgevolg wordt, met hetzelfde toepassingsbied, ook de toepassing van ISAE 3400 in België voorzien.

De vertaling van de beoogde internationale standaarden vindt u hier.

 

Openbare raadpleging

Ontwerp van norm, zoals ter goedkeuring voorgelegd

Na de openbare raadpleging, legde de Raad van het IBR, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 2016, het ontwerp van norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400 in België ter goedkeuring voor aan de Hoge Raad en de minister van Economie.

Tijdens de openbare raadpleging werden geen opmerkingen op het ontwerp van norm ontvangen. Aangezien de normatieve ontwikkelingen betreffende de de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (Herzien) in België, wordt de paragraaf over de wijziging van ISQC 1 in het ontwerp van norm ter goedkeuring voorgelegd, geschrapt.

Bovendien, heeft de Hoge Raad tijdens de hoorzitting van het IBR op 10 maart 2023 de Raad van het IBR verzocht verfijningen aan te brengen, die zijn aangebracht in de ter goedkeuring voorgelegde ontwerpnorm:

Ontwerp van norm, zoals voor openbare raadpleging voorgelegd

Van 1 december 2021 tot 1 maart 2022 organiseerde  de Raad van het IBR een openbare raadpleging overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.  

Omdat deze ontwerpnorm met de ontwerpnorm betreffende ESEF verband houdt, heeft de Raad van het IBR een begeleidend document ter beschikking gesteld om de lezer te leiden doorheen de openbare raadplegingen en hem te ondersteunen bij het formuleren van uw eventuele reactie hierop.

Dit begeleidend document bevatte slechts een summiere beschrijving van een aantal kernpunten en maakte geen deel uit van de openbare raadpleging, zodat hierop niet gereageerd kon worden. Dit document vervangt ook geenszins de lectuur van de vier ontwerpnormen.

 

Tijdens de openbare raadpleging heeft het IBR geen reacties ontvangen.

 

Historiek

2019

Van 2 september tot 31 oktober 2019 had de Raad van het IBR een ontwerp van norm inzake de toepassing van de ISAE- en ISRS-standaarden in België ter openbare raadpleging voorgelegd. 

Gezien de reacties ontvangen tijdens de openbare raadpleging, heeft de Raad van het IBR eind 2019 besloten om de goedkeuringsprocedure op te schorten.

    Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging:

    2013

    De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft het in 2013 ter openbare raadpleging voorgelegde ontwerp niet goedgekeurd op grond van het feit dat moest worden nagegaan in welke mate er meer begeleiding (“guidance”) moest worden voorzien met betrekking tot de concrete toepassingen van deze internationale standaarden in het Belgische normatieve kader, alsook dat ISAE 3000 onderhevig was aan een wijziging binnen de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

      Ontwerp voorgelegd ter publieke consultatie