17 november 2022

Geldende norm

Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (in werking getreden op 6 december 2002)

Deze norm is nog niet aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) (zie hierna, “lopende procedure”).

Ontwerp norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen

Lopende procedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR van 15 december tot 15 februari 2021 een ontwerp van norm  ter openbare raadpleging voorgelegd.

Deze opdracht is door het WVV toevertrouwd aan zowel de bedrijfsrevisoren (al dan niet in hun hoedanigheid van commissaris) als aan de gecertificeerd accountants (voorheen de externe accountants). Voor de Raad van het IBR is het van algemeen belang dat de Belgische bedrijfsrevisoren beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem voor de uitvoering van revisorale opdrachten dat overeenstemt met kwalitatief hoogstaande standaarden die internationaal erkend worden. In die zin heeft de Raad van het IBR met de brief van 4 november 2022 geantwoord op de brief van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 12 april 2022 met betrekking tot de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan. De Raad van het IBR heeft besloten om de International Standards on Quality Management (ISQM) 1 & 2 van toepassing te maken in het Belgisch normatief kader voor de bedrijfsrevisoren. Teneinde het algemeen belang te vrijwaren door de ontwikkeling van een kwalitatief normatief kader voor de opdrachten die door of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren –al dan niet gedeeld met de gecertificeerd accountants – worden toevertrouwd, heeft de Raad van het IBR besloten om voor de opdracht die het voorwerp uitmaakt van onderhavige norm, geen gemeenschappelijke norm te formuleren, maar een norm die in eerste instantie enkel van toepassing is op de bedrijfsrevisoren.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging van 6 respondenten (bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen) een reactie ontvangen. De Raad van het IBR heeft tevens rekening gehouden met 2 reacties die buiten de termijn werden ontvangen omdat deze relevant werden geacht.

Het aangepaste ontwerp Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de ontbinding en vereffening van vennootschappen werd goedgekeurd door de Raad van het IBR op 27 april en 28 oktober 2022.

Zoals vereist door voormeld artikel 31 van de wet van 2016, heeft de Raad van het IBR deze ontwerpnorm ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie. De norm treedt pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet voorrang op een beroepsnorm.

Omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020, wenst de Raad u reeds in te lichten van de aangepaste ontwerpnorm. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om de deze anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake deze opdracht.

U kan de aangepaste ontwerpnorm en het standpunt van de Raad van het IBR omtrent de ontvangen reacties hierna terugvinden. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven, werd de uitdrukkelijke toestemming van de respondenten gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

Historiek