6 december 2002

Gelet   op   de   wet   van   22   juli   1953   houdende   oprichting   van   een   Instituut   der  Bedrijfsrevisoren, zoals gewijzigd bij de wet van 21 februari 1985, en in het bijzonder de artikelen 2, 3 en 18 bis;
Overwegende  dat  onderhavige  normen  zijn  uitgewerkt  in  samenwerking  met  het  Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;
Gelet   op   het   advies   van   de   Hoge   Raad   voor   het   Bedrijfsrevisoraat   en   de   Accountancy van 1 juli 1997;

Overwegende  dat  de  normen,  die  door  de  Raad  van  het  IBR  op  7  november  1997  zijn   goedgekeurd   en   toepasselijk   zijn   sinds   1   januari   1998,   dienden   te   worden   aangepast aan de nieuwe artikelnummering van het Wetboek van vennootschappen;

Heeft de Raad van het IBR een alsdusdanig aangepaste versie van de normen inzake de   controle   bij   het   voorstel   tot   ontbinding   van   vennootschappen   met   beperkte  aansprakelijkheid aangenomen op zijn zitting van 6 december 2002.

We wijzen er evenwel op dat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), minstens voor wat de hierin opgenomen dwingende bepalingen betreft, in werking is getreden vanaf 1 januari 2020. De aanpassing van deze norm aan het WVV wordt op dit moment uitgewerkt en zal in werking treden na goedkeuring door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen als de minister van Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet echter voorrang op een beroepsnorm.