16 november 2022

Geldende norm

Norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België (in werking getreden op 25 mei 2014)

Deze norm is nog niet aangepast aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) (zie hierna, 'lopende procedure')

Ontwerp Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen

Lopende procedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, heeft de Raad van het IBR  van 13 december 2021 tot 13 februari 2022 een ontwerp van norm ter openbare raadpleging voorgelegd.

Deze opdracht is door het WVV toevertrouwd aan zowel de bedrijfsrevisoren (al dan niet in hun hoedanigheid van commissaris) als aan de gecertificeerd accountants (voorheen de externe accountants). Voor de Raad van het IBR is het van algemeen belang dat de Belgische bedrijfsrevisoren beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem voor de uitvoering van revisorale opdrachten dat overeenstemt met kwalitatief hoogstaande standaarden die internationaal erkend worden. In die zin heeft de Raad van het IBR met de brief van 4 november 2022 geantwoord op de brief van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen van 12 april 2022 met betrekking tot de norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan. De Raad van het IBR heeft besloten om de International Standards on Quality Management (ISQM) 1 & 2 van toepassing te maken in het Belgisch normatief kader voor de bedrijfsrevisoren. Teneinde het algemeen belang te vrijwaren door de ontwikkeling van een kwalitatief normatief kader voor de opdrachten die door of krachtens de wet aan de bedrijfsrevisoren –al dan niet gedeeld met de gecertificeerd accountants –worden toevertrouwd, heeft de Raad van het IBR besloten om voor de opdracht die het voorwerp uitmaakt van onderhavige norm, geen gemeenschappelijke norm te formuleren, maar een norm die in eerste instantie enkel van toepassing is op de bedrijfsrevisoren.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging van 6 respondenten (bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen) een reactie ontvangen.

Het aangepaste ontwerp van Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen werd goedgekeurd door de Raad van het IBR op 27 april en 28 oktober 2022.

Zoals vereist door voormeld artikel 31 van de wet van 2016, heeft de Raad van het IBR deze ontwerpnorm ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie. In de hiërarchie der normen, heeft een wet voorrang op een beroepsnorm. De norm treedt pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. Omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020, wenst de Raad u reeds in te lichten van de aangepaste ontwerpnorm. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om deze anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake deze opdracht.

U kan de aangepaste ontwerpnorm en het standpunt van de Raad van het IBR omtrent de ontvangen reacties hierna terugvinden. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privéleven, werd de uitdrukkelijke toestemming van de respondenten gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

  Historiek

  2021

  2014

  Het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2014 publiceerde de goedkeuring door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie van de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen in België.

  Deze norm vervangt de normen van 6 december 2002 inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen in België, om ze in de regel te stellen met:

  1. de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen
   betreft;
  2. de aspecten van de grensoverschrijdende fusie en de oprichting en omvorming van een Europese vennootschap en een Europese coöperatieve vennootschap.

  Ontwerp van norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen, zoals voorgelegd aan een tweede openbare raadpleging - 19 november 2013

  Ontwerp van normen inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen, zoals voorgelegd aan een eerste openbare raadpleging - 12 oktober 2012