Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016). De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Welke normen voor welke opdrachten?

Tabel: toepasselijke normen per opdracht

 

Normen: thematisch overzicht

28 maart 2024

Openbare raadpleging

De Richtlijn (EU) 2022/2464 betreffende de publicatie van duurzaamheidsinformatie door ondernemingen moet uiterlijk op 6 juli 2024 door de lidstaten zijn omgezet.

In afwachting van een assurancestandaard aangenomen door de Europese Commissie is het in het algemeen belang dat de wettelijke assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie toevertrouwd aan de bedrijfsrevisor, wordt uitgevoerd op basis van een internationaal erkend referentiekader, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van het verrichte werk en de harmonisatie van de uitgegeven verslagen.

Het doel van onderhavige norm is om de bedrijfsrevisor, aan wie bij wet een assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie is toevertrouwd, een geschikt, internationaal erkend referentiekader te bieden dat hem in staat stelt een verslag uit te brengen dat past bij de reikwijdte van zijn opdracht. Om dit mogelijk te maken, is het doel van onderhavige norm om de internationale standaard te bepalen die moet worden toegepast op de wettelijke assuranceopdracht van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie.

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Specifieke beroepsnorm voor opdrachten van wettelijke assurance van (geconsolideerde) duurzaamheidsinformatie ter openbare raadpleging voor.

U kunt uw commentaren tot en met 28 april 2024 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

Hieronder vindt u de ontwerpnorm en de mededeling van het IBR.