Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Normen: thematisch overzicht

4 juni 2021

Ontwerpnormen inzake de opdrachten van de commissaris bij de artikelen 5:142 - 5:143 en 6:115 - 6:116, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactief- en liquiditeitstest)

Lopende procedure

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren heeft de Raad van het IBR van 1 december 2020 tot 31 januari 2021 twee ontwerpnormen ter openbare raadpleging voorgelegd.

Deze twee ontwerpnormen werden opgesteld op basis van de technische nota’s inzake deze twee opdrachten (nettoactieftest en liquiditeitstest), goedgekeurd door de Raad op 30 augustus 2019 en voorgelegd aan een field testing van 10 maanden. In de Mededeling 2020/23 vindt u een aantal punten die verschillen van de technische nota’s.

Het IBR heeft binnen de termijn van de openbare raadpleging van 5 respondenten (bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisorenkantoren die de vennoten en de medewerkers vertegenwoordigen, alsook van andere belanghebbende partijen) een reactie ontvangen.

De aangepaste ontwerpnormen inzake de opdrachten van de commissaris bij de artikelen 5:142-5:143 en 6:115-6:116, § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (nettoactief- en liquiditeitstest) werden goedgekeurd door de Raad van het IBR op 28 mei 2021.

Deze ontwerpnormen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister bevoegd voor Economie.

De normen treden pas in werking na goedkeuring door zowel de HREB als de minister van Economie. Omdat het Wetboek van vennootschappen en verenigingen reeds in werking is getreden vanaf 1 januari 2020, wenst de Raad u in kennis te stellen van de aangepaste ontwerpnormen. Om de bedrijfsrevisoren in deze situatie te leiden, raadt de Raad van het IBR aan om deze anticipatief te hanteren bij het opstellen van de verslagen inzake de nettoactief- en de liquiditeitstest.

U kan de aangepaste ontwerpnormen en het standpunt van de Raad van het IBR omtrent de ontvangen reacties hierna terugvinden. In het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van het privé-leven, werd de uitdrukkelijke toestemming van de respondenten gevraagd om de integrale brieven te publiceren op de website van het IBR.

Ontvangen commentaren op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van de Raad van het IBR

Historiek

Mededeling 2020/23 betreffende de openbare raadpleging

U kan de vertalingen van ISRE 2410 en van ISAE 3400 hier raadplegen: