Definitie

De normen zijn bindend voor de bedrijfsrevisoren (art. 31, § 4, eerste lid wet 2016).
De normen zijn materiële wetten in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek  (Cass. 24  mei 2007, J.L.M.B. 2008, 4, err. J.L.M.B. 2008, 129).

 

Van ontwerp tot norm

Artikel 31 van de wet van 7 december 2016 voorziet in een specifieke procedure voor de opstelling en goedkeuring van normen en aanbevelingen. Deze procedure is van toepassing op alle normen en aanbevelingen.

De Raad van het Instituut is bevoegd voor het opstellen van normen en aanbevelingen. Hij dient de inhoud van elke ontwerpnorm of -aanbeveling openbaar te maken (via openbare raadpleging) op zijn website. Elke belanghebbende kan dan zijn commentaar indienen binnen een vastgestelde termijn met ingang van de datum van publicatie van dit ontwerp op de website van het Instituut. Na afloop van de openbare raadpleging publiceert de Raad van het Instituut – behoudens andersluidend verzoek – deze commentaren op zijn website.

Een norm of aanbeveling krijgt slechts uitwerking na goedkeuring, door zowel de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) als de Minister die bevoegd is voor Economie, van de definitieve tekst zoals aangenomen door de Raad van het Instituut naar aanleiding van de commentaren op de openbare raadpleging.

Update 28/06/2021: Beginselen van de normatieve techniek - handleiding voor het opstellen van een norm (met inbegrepen een schematische voorstelling van ontwerp tot norm)

 

Normen: thematisch overzicht

11 maart 2021

Geldende norm

Norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA's - gecoördineerde versie op 10 maart 2021.

De norm is in werking getreden voor de controle van de financiële overzichten (audit) beoogd door paragrafen 1 en 2 alsook voor de beoordelingsopdrachten van de historische financiële informatie met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf 22 maart 2019.

De bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing ISA’s heeft §5 van de norm (herzien in 2018) van 26 juli 2018 inzake de toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) gewijzigd. Deze aanpassing treedt in werking op de 10de dag na de publicatie van het bericht tot goedkeuring van voormelde bijkomende norm (herziene versie 2020) door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad, met name op 20 maart 2021.

 

Goedkeuring

Op 12 maart 2019 werd het bericht inzake de goedkeuring door de minister van Economie in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De Hoge Raad voor de Economische Beroepen heeft deze norm goedgekeurd op 26 juli 2018.

Norm tot wijziging van de norm van 10 november 2009 inzake de toepassing van de ISA's in België

 

Consultatieprocedure

Analyse van de commentaren ontvangen op de openbare raadpleging die door het IBR werd georganiseerd en standpunt van het IBR

Ontvangen commentaren:

Ontwerp van norm

Historiek

2016

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 26 augustus en 21 november 2016 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 23 november 2016 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen goedgekeurd. De minister van Economie heeft het IBR evenwel gevraagd om het ontwerp van norm aan te passen. Een nieuw ontwerp, dat het ontwerp van norm uit 2016 vervangt, werd aan een openbare raadpleging voorgelegd op 21 december 2017. Het hiernavolgende ontwerp van norm werd derhalve niet goedgekeurd.

Ontwerp norm, goedgekeurd door de HREB

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren
PwC Bedrijfsrevisoren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging

2010

Goedgekeurde norm

De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren heeft op 10 november 2009 de hiernavolgende norm aangenomen. Deze werd op 15 december 2009 door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en op 1 april 2010 door de Minister die bevoegd is voor Economie goedgekeurd. Deze goedkeuring heeft het voorwerp uitgemaakt van een bericht door de Minister die bevoegd is voor Economie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 april 2010 (p. 21774).
Goedgekeurde norm

Begeleidingsplan en opvolging

Openbare raadpleging

Ontvangen commentaren

Ontwerp voorgelegd aan openbare raadpleging