109 resultaten gevonden voor zoekterm "covid-19"

VerfijnenReset

IBR-IRE

ICCI

Type

Datum vanaf selectie

Datum tot selectie

2020-03-Advies-Highlights-COVID-19-controle-boekjaar-2020.pdf

8-12-2020 13:47:00

2020-03-Advies-Highlights-COVID-19-controle-boekjaar-2020, COVID-19-crisissituatie. De auditor dient inzicht te verwerven in de door COVID-19 herziene interne beheersings, Confrater, Betreft: Impact COVID-19 op de controle over boekjaar 2020 – highlights Nu de COVID-19-pandemie blijft aanhouden, wenst de Raad van het IBR de aandacht van de bedrijfsrevisoren te vestigen op enkele attentiepunten rond COVID-19 voor de controle over het boekjaar 2020, en dit aan de hand van, van het ICCI onder de rubriek FAQ > FAQ COVID-19. 1. INVALSHOEK 1: mogelijke impact op enkele

2020-04-Mededeling-covid-19-clean.pdf

20-3-2020 18:41:00

2020-04-Mededeling-covid-19-clean, Confrater, Betreft: Mogelijke impact van de COVID-19-crisis op de controlewerkzaamheden Het coronavirus COVID-19 blijft zich in veel landen verspreiden. Ook in België zijn er steeds meer gevallen van de, verplaatsingen. De economische effecten van de COVID-19-crisis hebben ook gevolgen voor de boekhouding en voor, COVID-19-crisis voor de controlewerkzaamheden en met name voor het voltooien van de commissarisverslagen, jaarverslag inzake de impact van de COVID-19-crisis op de entiteit en haar activiteiten opdat de

2020-10-Mededeling-Covid-19-Uitstel-betaling-bijdragen.pdf

6-5-2020 09:59:00

2020-10-Mededeling-Covid-19-Uitstel-betaling-bijdragen, coronavirus (COVID-19), besliste het IBR enkele maatregelen te nemen om het beroep te ondersteunen bij, 2 e semester 2020). Deze maatregelen hebben tot doel de financiële gevolgen van het Covid-19

Carry-back-COVID-19-ns.pdf

18-11-2020 07:16:00

Carry-back-COVID-19-ns, la suite de la pandémie de COVID-19 » A la demande de sa Commission des questions comptables, le, mesures COVID-19 dont question dans le projet d’avis concernent les entreprises soumises à l’Impôt des, modifier leurs comptes annuels avec l’impact de la « réserve exonérée temporaire Covid-19 »), soit, qui vont inclure l’impact de la « réserve exonérée temporaire Covid-19 » : leur but sera d’avoir des, temporaire Covid-19 » extra comptablement au travers de leur déclaration ISOC (la manière suggérée dans

ICCI COVID 19: risico checklist

14-4-2020 22:00:00

faq corona

Deze checklist - voorbereid door de Commissie SME/SMP – kan de bedrijfsrevisor helpen bij een audit ten tijde van COVID-19

FAQ Covid-19

8-4-2020 12:18:46

FAQ Covid-19, aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ te publiceren. De, COVID-19 ICCI FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het, FAQ COVID-19: Houden van de ondernemingsraad Update 18 mei 2020 2792 views Lees meer FAQ COVID-19: Mag een bedrijfsrevisor zich verplaatsen voor het uitvoeren van, COVID-19: Wat te doen als de vaste vertegenwoordiger ziek wordt? Nieuwe versie - vervangt versie van 20

Wij helpen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan

4-8-2020 22:00:00

actualiteit > Corona

COVID-19–Contactopsporing en beroepsgeheim, In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020 verscheen het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gegevensverwerking in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn. Artikel 1, § 5, tweede lid van dit besluit bepaalt dat “in afwijking van artikel 458 van het Strafwetboek zijn de gecontacteerde personen ontheven van, zijn onderworpen, zoals de bedrijfsrevisoren, die (vermoedelijk) besmet zouden zijn met Covid-19

COVID-19-modaliteiten-inzake-organisatie-van-AV-en-BO-KB-nr-4-van-9-april-2020-wijz-KB-28-04-2020-DEF.pdf

30-4-2020 06:57:00

COVID-19-modaliteiten-inzake-organisatie-van-AV-en-BO-KB-nr-4-van-9-april-2020-wijz-KB-28-04-2020-DEF, , zelfs bij gebrek aan een statutaire bepaling neen COVID-19: Modaliteiten inzake organisatie van

Leasing – boeking van een betalingsvermindering als gevolg van de COVID-pandemie – Leasing – comptabilisation d’une réduction de paiement par suite de la pandémie COVID

20-3-2022 23:00:00

recent gepubliceerde adviezen > belgische boekhoudwetgeving > algemeen

, Boekhoudrechtelijke behandeling van kwijtschelding van huur ten gevolge van de COVID-19-pandemie van 24, ”), teneinde tegemoet te komen aan liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Gelet op

COVID-19 nieuws

27-3-2020 13:12:41

COVID-19 nieuws, ✕ COVID-19 nieuws Stay Safe, Stay@Home! Controles in de dienstensector 12 januari 2021 1996 views Lees meer Advies 2020/03: Impact COVID-19 op de, aanleiding van de COVID-19-epidemie 4 mei 2020 3310 views Lees meer Persbericht, 2020 2172 views Lees meer The Financial Reporting Implications of COVID-19 (IFAC, Covid-19 en organisatie van de algemene vergadering en de vergaderingen van het bestuursorgaan 10 april

COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting

17-12-2020 23:00:00

recent gepubliceerde adviezen > belgische boekhoudwetgeving > algemeen

COVID-19-crisis – Vermelding van uitstel tot betaling van de RSZ in de toelichting, Covid-19-crisis, dit ook in de toelichting bij de jaarrekening op te nemen onder “vervallen sociale, die uitstel tot betaling RSZ heeft ontvangen ten gevolge van de Covid-19-crisis, dit ook in de, CBN-adviezen 110/2 en 146/2 niet werden aangepast door de COVID-19-crisis. Bijgevolg is het ICCI, COVID-19-crisis, dit ook, conform artikel 3:82, X, C.1 van het koninklijk besluit van 29 april 2019, uitgestelde betaling betreft mbt de COVID-19-regeringsmaatregelen. Volledigheidshalve wenst het ICCI

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?

13-1-2021 23:00:00

faq corona

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2020?, FAQ COVID 19 commissarisverslag boekjaar 2020-vertaling In deze FAQ worden volgende aspecten behandeld: De impact van de COVID-19 crisis op de jaarrekening en het jaarverslag van de entiteit; De vertaling van de impact van de COVID-19-crisis op het commissarisverslag, meer bepaald op het eerste en het tweede deel, alsook het eventueel uitbrengen van een verslag van niet-bevinding. In deze FAQ laten we buiten beschouwing de situatie waarin de jaarrekening gecorrigeerd moet worden na de algemene

FAQ COVID-19: AML

7-4-2020 22:00:00

faq corona

FAQ COVID-19: AML, geantwoord wordt. Evenwel, bestaan er in deze COVID-19 tijden ook alternatieven om met elkaar te kunnen

COVID-19-FAQ-Modaliteiten-organisatie-av-en-vergaderingen-bestuursorganen-overeenkomstig-KB-nr-4-van-9-april-2020.pdf

24-4-2020 08:14:00

COVID-19-FAQ-Modaliteiten-organisatie-av-en-vergaderingen-bestuursorganen-overeenkomstig-KB-nr-4-van-9-april-2020

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019?

9-4-2020 22:00:00

faq corona

FAQ COVID-19: Hoe met de gevolgen van COVID-19 omgaan in het commissarisverslag boekjaar afgesloten op 31/12/2019, In deze FAQ worden volgende aspecten behandeld: De impact van de COVID-19 crisis op de jaarrekening en het jaarverslag van de entiteit; De potentiële impact van de COVID-19 crisis op het, COVID-19 crisis op de jaarrekening en het jaarverslag van de entiteit De COVID-19 crisis heeft meer dan, december 2019. De COVID-19 crisis waarmee de entiteit geconfronteerd wordt is veelal ontstaan na de, jaarrekening en/of deze in discontinuïteit opgesteld moet worden. Rekening houdend met de COVID-19 crisis

Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ

26-3-2020 23:00:00

actualiteit > Corona

Het ICCI publiceert COVID-19 gerelateerde FAQ, Om de bedrijfsrevisoren te helpen met de vele vragen die rijzen naar aanleiding van de COVID-19 crisis, heeft het ICCI besloten om op regelmatige basis FAQ te publiceren. De eerstvolgende dagen worden deze aangevuld en vertaald naar het Frans. Ga naar de COVID-19 FAQ pagina

COVID-19-Fednot-bericht-aan-de-ondernemersorganisaties-en-beroepsorganisaties.pdf

26-3-2020 08:18:00

COVID-19-Fednot-bericht-aan-de-ondernemersorganisaties-en-beroepsorganisaties