22 december 2021

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen gaat over tot de aanwerving van een wetenschappelijk adviseur om het huidige team van het wetenschappelijk secretariaat te vervoegen, en dit met het oog op een onmiddellijke indiensttreding.

Wat is de Hoge Raad voor de Economische Beroepen?

De Hoge Raad voor de Economische Beroepen is een instantie die in 1985 door de wetgever is opgericht, met als opdracht adviezen te verstrekken omtrent de economische beroepen (bedrijfsrevisoren, accountants en belastingadviseurs). Deze adviezen, die op verzoek of op eigen initiatief worden uitgebracht, kunnen gericht zijn aan het Parlement, de regering, het Instituut van de bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA) en het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren. De Hoge Raad telt zeven leden die door de Koning worden benoemd: drie leden hebben (onder andere) academische activiteiten en vier van hen vertegenwoordigen de sociale-overlegorganisaties.

In de voorbije jaren zijn de wettelijke opdracht en bevoegdheden van de Hoge Raad herhaaldelijk uitgebreid. Zo is de Hoge Raad sinds 2007, samen met de federale Minister bevoegd voor Economie, ook belast met de goedkeuring van de beroepsnormen en -aanbevelingen die bedrijfsrevisoren moeten naleven.

De Hoge Raad organiseert een permanent overleg met het IBR en het ITAA en wordt bijgestaan door een wetenschappelijk secretariaat.

Functie-inhoud

De nieuwe medewerk(st)er wordt, onder toezicht van de Voorzitter, belast met de analyse van ontwerpteksten van wetten, besluiten, reglementen of normen met betrekking tot de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor, accountant en belastingadviseur, die voor advies of voor goedkeuring aan de Hoge Raad worden voorgelegd, alsook – in voorkomend geval – met het formuleren van voorstellen om problemen die bij deze gelegenheid zouden opduiken, op passende wijze op te lossen. Deze functie kan ook deelname impliceren aan de voorbereiding van wetgevende, reglementaire en normatieve teksten.

Naast opdrachten in het kader van het overleg met de Instituten, maakt ook de vertegenwoordiging van de Hoge Raad in werkgroepen op nationaal, Europees en internationaal niveau deel uit van de functie.

De volledige functie-inhoud en voorwaarden kunnen hier geconsulteerd worden.

Gerelateerd

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

Jaarverslag 2013-2016 van de Hoge Raad voor de Economische Beroepen

Hoge Raad voor de Economische Beroepen publiceert twee adviezen inzake audithervorming