23 maart 2023

Context

In het kader van de goedkeuringsprocedure van het ontwerp van norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) ('effectennorm') heeft de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) verschillende punten opgeworpen, die tevens een impact hadden op een aantal andere normen die op dat ogenblik in openbare raadpleging waren (de normen 'omzetting', 'fusies-splitsingen' en 'ontbinding').

Na een periode van intensief overleg tussen het IBR, het ITAA en de HREB heeft de Raad van het IBR vastgesteld dat het op dat moment technisch niet mogelijk was om verder te gaan met het opstellen van de lopende gemeenschappelijke normen wat de bijzondere opdrachten uit het WVV betreft, die wij delen met de gecertificeerd accountants, zolang de problematiek omtrent het kwaliteitsmanagement binnen deze kantoren niet werd geregeld.
 

Om het algemeen belang te vrijwaren en de bedrijfsrevisoren zo snel mogelijk de rechtszekerheid te bieden bij de uitvoering van de opdrachten die hen door de wet worden toevertrouwd, was de Raad van het IBR van mening dat deze ontwerpnormen, in eerste instantie, enkel van toepassing zouden zijn op de bedrijfsrevisoren. De Raad van het IBR vroeg bijgevolg eind 2022 aan de HREB en de minister van Economie om de ontwerpnormen goed te keuren.

Beslissingen van de HREB

Op 27 januari 2023 besliste de HREB:
  • In het kader van het ontwerp van 'effectennorm', zoals voorgelegd na een tweede verzoek tot herformulering, de goedkeuring te weigeren;
  • In het kader van de ontwerpnormen 'omzetting', 'fusies-splitsingen' en 'ontbinding', zoals voorgelegd na de openbare raadpleging, het verzoek tot goedkeuring onontvankelijk te verklaren.

Deze beslissingen werden ons per aangetekend schrijven meegedeeld begin februari 2023. De Raad van het IBR heeft zijn ongenoegen hierover geuit.

Volgende stappen

De Raad van het IBR onderzoekt op dit moment de volgende stappen in het kader van de normatieve strategie.

*De Raad heeft ter zake op 26 april 2023 een reeks adviezen aangenomen: advies 2023/02, advies 2023/03, advies 2023/04 en advies 2023/05 (*aangepast op 2 juni 2023).

 

Meer informatie op de pagina 'normen'

 

Gerelateerd

Vonnis ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde van 20 december 2022 en de aandacht voor de rechten en verplichtingen “buiten balans” zoals een putoptieovereenkomst

Steven De Blauwe, senior advisor regelgeving IBR

De staat van activa en passiva

De staat van activa en passiva