14 maart 2019

Dit advies beoogt de opheffing en vervanging van omzendbrief D.016/06 van 20 december 2006 met betrekking tot de beperking van de aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor.

Meer in het bijzonder is dit advies bedoeld ter verduidelijking van het stelsel van beperking van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid van de bedrijfs-revisor in het licht van de recente wetgevende ontwikkelingen, waaronder de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna de “wet van 7 december 2016”) zoals gewijzigd door de wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie (BS 5 september 2018) (hierna de “wet van 30 juli 2018”).