5 augustus 2020

In het Belgisch Staatsblad van 29 juni 2020 verscheen het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gegevensverwerking in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn.

Artikel 1, § 5, tweede lid van dit besluit bepaalt dat “in afwijking van artikel 458 van het Strafwetboek zijn de gecontacteerde personen ontheven van hun geheimhoudingsplicht uit hoofde van dit besluit.

Het Verslag aan de Koning vermeldt dat wat betreft de personen die, uit hoofde van hun staat of beroep, houder zijn van geheimen die hen zijn toevertrouwd, deze van hun geheimhoudingsplicht zijn ontheven wanneer het contactcentrum contact met hen opneemt als (vermoedelijk) besmette persoon, om informatie te verstrekken over de personen met wie zij in contact zijn geweest.

Dit betekent dat vrije beroepsbeoefenaars die aan een beroepsgeheim zijn onderworpen, zoals de bedrijfsrevisoren, die (vermoedelijk) besmet zouden zijn met Covid-19 thans kunnen meewerken aan deze contactonderzoeken. Zij kunnen aan de contacttracers meedelen wie zij de voorbije dagen hebben gezien, ook wanneer deze contacten plaatsvonden in het kader van hun beroepsactiviteiten, zonder dat zij hierdoor hun beroepsgeheim schenden.

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020 en houdt op uitwerking te hebben op de dag waarop een samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in werking treedt.
In elk geval houdt dit besluit ten laatste op uitwerking te hebben op 15 oktober 2020 (art. 17).

Uw klanten sensibiliseren? Download de affiche

affiche-corona-nlOm uw klanten op de hoogte te stellen van het feit dat vrije beroepsbeoefenaars kunnen meewerken aan het contactonderzoek, doch dat slechts beperkte informatie zal worden overgemaakt mét de nodige vertrouwelijkheid, ontwikkelde de Federatie Vrije Beroepen een template. U kan deze hier downloaden.

De template kan worden aangevuld met het logo van uw kantoor.

Gerelateerd

Panelgesprek rond het ‘nieuwe werken’ in de auditkantoren – 4 video’s

Jan Laplasse - diensthoofd Communicatie IBR

Vergoeding covid 25b – Wallonie : Nieuwe opdracht voor de leden van het ITAA en het IBR

Opdracht van overeengekomen specifieke werkzaamheden in het kader van de COVID-uitkeringen die door de Waalse Regering worden toegekend. ITAA en IBR ontwikkelen verslag van feitelijke bevindingen