18 december 2023

Op 17 november 2023 keurde de minister van Economie 3 ontwerpnormen goed, die reeds door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen waren goedgekeurd. Dat betekent dat deze drie normen in werking treden zoals voorzien. 

Het betreft meer bepaald:

 

1. De Norm inzake de toepassing van de internationale standaarden voor kwaliteitsmanagement 1 en 2 (ISQM 1 en 2) en van ISA 220 (herzien) in België

Deze norm treedt in werking:

  • Betreffende de opzet en de implementatie van een kwaliteitsmanagementsysteem voor de revisorale opdrachten in overeenstemming met ISQM 1, uiterlijk op 15 december 2023; de op grond van de paragrafen 53 en 54 van ISQM 1 vereiste evaluatie van het kwaliteitsmanagementsysteem dient te worden uitgevoerd binnen een jaar na 15 december 2023;
  • Voor de toepassing van ISQM 2 met betrekking tot revisorale opdrachten betreffende periodes die aanvangen op of na 15 december 2023; 
  • Voor de toepassing van ISA 220 (Herzien) op controles van financiële overzichten met betrekking tot boekjaren die op of na 15 december 2023 aanvangen.

Vanaf deze datum van inwerkingtreding van ISQM 1, ISQM 2 en ISA 220 (Herzien), worden de norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België en ISA 220, Kwaliteitsbeheersing voor een controle van financiële overzichten, zoals voorzien door de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s, opgeheven. Vanaf die datum, wordt elke verwijzing naar ISQC 1 in een norm vervangen door ISQM 1 en 2. 

De norm inzake de toepassing van ISQC 1 in België blijft evenwel van toepassing op opdrachten waarvoor de planningsfase vóór de inwerkingtreding van ISQM 1 en 2 werd afgesloten.

2. De norm inzake de toepassing van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) in België 

De ISA’s 250 (Herzien), 315 (Herzien 2019) en 540 (Herzien) en de gewijzigde term “genoteerde entiteiten” (§5) zijn van toepassing vanaf de boekjaren die beginnen op of na 15 december 2023. Een gecoördineerde versie van de norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de ISA’s werd tevens ter beschikking gesteld.

3. De Norm inzake de toepassing van ISAE 3000 (Herzien) en ISAE 3400 in België

Deze norm treedt in werking één maand na de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring, namelijk op 27 december 2023.
Alvorens één van deze ISAE te kunnen toepassen in het kader van wettelijke opdrachten, zal een specifieke Belgische norm in de toepassing van een ISAE voor deze wettelijke opdracht moeten voorzien.

Meer informatie vindt u op de website van het IBR: Normen (ibr-ire.be).

Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming