8 januari 2019

Ingevolge de openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen, die liep van 22 april 2018 tot en met 22 mei 2018, heeft de Raad van het IBR op 18 december 2018 voormelde norm aangenomen en, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016, voorgelegd aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HREB) en de Minister die bevoegd is voor Economie.
De HREB heeft het ontwerp van norm goedgekeurd op 21 december 2018. Deze norm treedt pas in werking met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de norm door de Minister die bevoegd is voor Economie. In afwachting van deze goedkeuring wil de Raad van het IBR u in kennis stellen van de tekst van dit ontwerp van norm.

Gerelateerd

Goedkeuring en inwerkingtreding van twee voor het beroep belangrijke normen

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding