28 mei 2014

Het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid heeft recent de leidraad interne controle / organisatiebeheersing herwerkt. De herwerkte leidraad komt tegemoet aan de noden van de belanghebbenden en de veranderde Vlaamse overheid en vervangt de oude leidraad uit 2008. Het betreft een actualisering van de beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen, zonder dat de structuur van de leidraad aangepast wordt of de filosofie en aanpak inzake organisatiebeheersing binnen de Vlaamse overheid gewijzigd worden. Het doel van de leidraad interne controle/organisatiebeheersing is om het beleid met betrekking tot organisatiebeheersing gecoördineerd en eenvormig toe te kunnen passen op alle entiteiten van de Vlaamse overheid.

De herwerkte leidraad werd op 23 mei 2014 goedgekeurd door de Vlaamse regering en treedt in werking op 1 januari 2015. Tot dan blijft de leidraad uit 2008 van toepassing.

Meer informati

Gerelateerd

Omzendbrief 2015/02: Toepassing van het KB van 25/4/2014 betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie, de interne controle, de boekhouding en de jaarrekeningen van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten alsook de informatie die zij moeten verschaffen

Mededeling 2012/07: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen

Mededeling 2011/11: Publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer