27 februari 2015

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 werden de minimumeisen betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten vastgelegd en werden bijzondere regels betreffende hun boekhouding en jaarrekeningen bepaald.
 
De Controledienst van de FOD Economie heeft een nota omtrent de toepassing van dit koninklijk besluit gepubliceerd. De Raad van het IBR wil tevens wijzen op twee aspecten waarmee de bedrijfsrevisor rekening zal houden bij het uitvoeren van de door voormeld koninklijk besluit vereiste controle van de openingsbalans, enerzijds, en de controle van de interne controle.

Gerelateerd

Herwerkte leidraad interne controle / organisatiebeheersing van de Vlaamse overheid

Mededeling 2012/07: Beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de interne controle- en risicobeheerssystemen

Mededeling 2011/11: Publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer