27 februari 2015

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014 werden de minimumeisen betreffende de administratieve en boekhoudkundige organisatie en interne controle van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten vastgelegd en werden bijzondere regels betreffende hun boekhouding en jaarrekeningen bepaald.
 
De Controledienst van de FOD Economie heeft een nota omtrent de toepassing van dit koninklijk besluit gepubliceerd. De Raad van het IBR wil tevens wijzen op twee aspecten waarmee de bedrijfsrevisor rekening zal houden bij het uitvoeren van de door voormeld koninklijk besluit vereiste controle van de openingsbalans, enerzijds, en de controle van de interne controle.