3 februari 2022

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van norm met betrekking tot de contractuele controle van KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen en de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO’s en kleine (i)vzw’s en stichtingen (herziene versie 2021) ter openbare raadpleging voor.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 3 april 2022. 

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (ITAA).

Met deze herziening werd onder meer rekening gehouden met het gewijzigd wet- en regelgevend kader en werd het toepassingsgebied verduidelijkt en werd de lijst van beoogde assurance-opdrachten (bijlagen 5 en 6 van de ontwerpnorm) geüpdatet. De ontwerpnorm zal van toepassing zijn op de bedrijfsrevisor die niet de commissaris is en op de gecertificeerd accountant (“beroepsbeoefenaar”) bij het uitvoeren van een (gedeelde) contractuele assurance-opdracht die als doel heeft een redelijke of beperkte mate van zekerheid te verschaffen over historische financiële informatie voor een “KMO of kleine vzw” zoals gedefinieerd in punt 1.1.2. van de ontwerpnorm. Deze ontwerpnorm is ook onder de in §4 vastgelegde voorwaarden van toepassing voor gedeelde wettelijk voorbehouden assurance-opdrachten, voor zover er voor de uitvoering van deze opdrachten geen bijzondere norm bestaat of ingeval de erop van toepassing zijnde bijzondere norm op dat punt stilzwijgend of ontoereikend is. 

Voor wat de contractuele controle- en beoordelingsopdrachten die assurance-opdrachten zijn betreft, kan deze ontwerpnorm geen afbreuk doen aan de contractsvrijheid van de partijen om het toepasselijk referentiekader te bepalen, voor zover dit kader alle vereisten bevat van deze norm die minstens gelijk zijn aan deze ontwerpnorm.

Voor wat de gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten die assurance-opdrachten zijn betreft, voor de punten die niet door deze ontwerpnorm worden geregeld, kan de beroepsbeoefenaar zijn werkzaamheden aanvullen met nuttige punten van de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA’s) en van de internationale standaarden voor beoordelingsopdrachten (International Standards on Review Engagements, ISRE’s), zonder hiernaar in zijn verslag te hoeven verwijzen. 

U kunt uw commentaren tot en met 3 april 2022 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd. 

Het opstellen van normen kan worden beschouwd als een opdracht van algemeen belang in de zin van artikel 6.1. e) GDPR. Daarom willen wij erop wijzen dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie. U kan zich evenwel steeds verzetten tegen het overmaken van uw persoonlijke gegevens. Wij nodigen u uit om kennis te nemen van het Informatiebeleid van het IBR inzake de verwerking van persoonsgegevens of om ons te contacteren indien u bijkomende informatie wenst te bekomen.

Gerelateerd

Drie normen van het IBR goedgekeurd door de HREB en de minister van Economie

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming