2 maart 2023

In december 2021 kondigden we de verandering van verzekeraar aan voor de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid, 1ste rang, naar AXA om de premies op hetzelfde niveau te kunnen houden. 

Makelaars Marsh en Willemot hebben onlangs ook wijzigingen aangekondigd in de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid, 2de rang, met ingang van 31-12-2021:


  • Er werd een cyberdekking ingevoerd om de beroepsaansprakelijkheid in het kader van “cyberevents” verder te verduidelijken en te definiëren, wat resulteert in een bescherming voor de cliënten van de bedrijfsrevisor. Om de schade van de bedrijfsrevisor na “cyberevents” te dekken, dient de bedrijfsrevisor een aparte cyberverzekering af te sluiten. Zoals hieronder vermeld, bieden de bovenvermelde makelaars ook deze collectieve polis aan.
  • De invoering van deze nieuwe dekking heeft geleid tot een aanpassing van de premies, die nu ook opgenomen is in de sectie "polis 2de rang" van het toetredingsformulier dat beschikbaar is op het IBR-portaal in de rubriek “e- Loket” – “Formulieren”.
  • Aangezien sommige (grote) bedrijfsrevisorenkantoren de voorziene drempels voor hun dekking overschrijden, werd de uitsluiting van de collectieve polis uitgebreid tot de 8 grootste kantoren van het land. De bedrijfsrevisorenkantoren die het onderwerp uitmaken van deze uitsluiting, werden reeds door de makelaars gecontacteerd.
  • Het medeverzekeringsaandeel van Ethias (25%) werd overgenomen door verzekeraars AIG Europe en AXA Belgium. De medeverzekering is nu: 80% AIG Europe en 20% AXA.

Met betrekking tot de collectieve polis 2de rang kunnen zich twee gevallen voordoen: 

  1. ofwel bent u momenteel al gedekt door een collectieve polis 2de rang: in dit geval hoeft u niets te doen, de nieuwe versie van de polis wordt automatisch van toepassing;
  2. ofwel bent u momenteel niet gedekt door een collectieve polis 2de rang en wilt u tot deze polis toetreden: in dit geval dient u contact op te nemen met (voor de Nederlandstalige bedrijfsrevisoren) de verzekeringsmakelaar Willemot 1841 (Willemot NV), Coupure 212 te 9000 Gent (09/265.08.24 - IBR@willemot.be, Maarten THOMAS, Accountmanager Affinity - 09/265.08.23 of Eva LISON, Client Advisor Affinity - 09/265.08.22) of het volledig ingevuld en ondertekend toetredingsformulier, dat beschikbaar is op het IBR-portaal (in de rubriek “e-Loket” – “Formulieren”) of op www.ibrwillemot1841.be, te versturen naar Willemot.

Ter herinnering, via de door het IBR gemandateerde makelaars kunt u ook de volgende collectieve polissen hebben:

  • een rechtsbijstand 2de rang die een uitgebreidere dekking biedt dan die van de collectieve polis ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid, 1ste rang (zie hierover Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang');
  • een bijkomende dekking van cyberrisico's (schending van de persoonsgegevens of elke andere accidentele gebeurtenis die een impact heeft op uw informaticasysteem);
  • verzekeringen in geval van "ongevallen", voor "gewaarborgd inkomen" en voor "gezondheidszorgen".

De informatie over deze collectieve polissen en de toetredingsformulieren zijn te vinden op het IBR-portaal (in de rubriek “e-Loket” – “Formulieren”).


Gerelateerd

Nieuwe beroepsdekking: rechtsbijstandverzekering

Stéphanie Quintart, adviseur IBR

Mededeling 2022/06: Nieuwe collectieve polis 'rechtsbijstand 2de rang'

Mededeling 2021/23: Verzekering burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid: verandering van verzekeraar - zelfde voorwaarden, zelfde premies