30 mei 2023

Onderhavige mededeling is gericht aan de door de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) erkende bedrijfsrevisoren die betrokken zijn bij een financiële audit bij een Zorgkas in de Vlaamse Gemeenschap.

In mei 2023 werden tussen het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming (AVSB) en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren afspraken gemaakt over de opdracht van de commissaris in het kader van de implementatie van het model COSO-ERM in de Zorgkassen. Deze afspraken zijn opgenomen in de bijgevoegde afsprakennota.

Het doel van deze afsprakennota is de opdracht van de commissarissen van de Zorgkassen te verduidelijken met betrekking tot het door de Zorgkassen op te stellen selfassessmentrapport over de implementatie van het model COSO-ERM in het boekjaar 2022.

We vertrouwen erop dat de gemaakte afspraken zullen worden nageleefd voor de verslagen die de commissarissen vóór 15 juni 2023 moeten opstellen.

Gerelateerd

Goedkeuring van de norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten

De HREB keurt 3 ontwerpnormen goed

Mededeling 2020/05: Openbare raadpleging omtrent het ontwerp van norm inzake de opdrachten van de erkende bedrijfsrevisoren bij de mutualistische entiteiten (termijn: 25 april 2020)