25 januari 2018

Bron: FOD Economie

Hieronder vindt u het model van de jaarrekening voor de beheersvennootschappen van auteursrecht en naburige rechten voor 2018. Het is absoluut noodzakelijk dit model te hanteren voor de aangifte van boekjaar 2017. Dit document omvat verschillende wijzigingen ten aanzien van het model van vorig jaar. Deze laatste werd aangepast in functie van opmerkingen van verschillende beheersvennootschappen tijdens het vorig boekjaar en werd onderworpen aan een grondige verificatie door de Controledienst.

Deze jaarrekening verzamelt alle boekhoudkundige elementen van 2017. Er is dus geen impact van het koninklijk besluit van 22 december 2017 (BS 29/12/2017) dat in werking is getreden op 1 januari 2018.

Bovendien zou ik uw aandacht willen richten op het tabblad "Controle" op het einde van het document. Hierin werden bepaalde automatische controles opgenomen voortvloeiend uit de specificiteiten eigen aan de tabellen en bijlagen die werden ingevoegd conform aan het KB van 25.04.2014. Dit laat toe te controleren of de verschillende geografische uitsplitsingen correct zijn. Ik nodig u uit om laatstgenoemde in te vullen teneinde te controleren of er eventuele fouten zouden voorkomen. Dit laatste tabblad dient uiteraard niet voor te komen in het document dat moet worden voorgelegd bij de Nationale Bank maar dient wel verplicht hernomen te worden de jaarrekening die u uploadt in de e-aangifte van de Controledienst.

Na enige onduidelijkheid te hebben vastgesteld omtrent de wijze van boeking van de bijdrage aan het organiek fonds et van de toekenning van rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden wenst de Controledienst enkele verduidelijkingen aan te brengen door middel van volgende aanbevelingen:
  • De bijdrage aan het organiek fonds in de resultatenrekening wordt berekend op de inningen van datzelfde boekjaar. De bijdrage bedraagt 0,2 % van de inningen. Dit bedrag wordt in de resultatenrekening ingevuld op rekening ‘Deelneming rechthebbenden aan het organiek fonds (-)’ (744.1  (cel E13) en 643 (cel E33)). In het huidige boekjaar dient deze provisie eveneens in mindering gebracht te worden van de schuld aan de rechthebbenden (verdeling overeenkomstig de bepalingen in de statuten), en uitgedrukt te worden als een 'te ontvangen factuur' van de beheersvennootschap. Bij betaling van de bijdrage in het jaar X+2 wordt de rekening 'te ontvangen facturen' gedebiteerd. Op deze manier zal de bijdrage aan het organiek fonds een impact hebben op de schuld aan de rechthebbenden in het boekjaar van de respectievelijke inningen.
  • De boekhoudkundige verwerking van de toekenning van geïnde rechten aan sociale, culturele of educatieve doeleinden dient op dezelfde manier te gebeuren. Het verschil is dat het hierbij gaat om een schatting van de kosten die in het volgende boekjaar effectief zullen worden gemaakt, daar waar de bijdrage aan het organiek fonds exact kan worden berekend. Een mogelijk debit- of creditsaldo op de rekening 'te ontvangen facturen' in boekjaar X+1 dient achteraf geboekt tegenover de schulden aan de rechthebbenden.
  • In tabblad 5 van de jaarrekening bij 'Resultaatsverwerking Rechthebbenden' wordt er een extra comptabele samenvatting verwacht van bovenstaande bedragen. Het bedrag vermeld in de resultatenrekeningen kan niet overeenkomen met het bedrag vermeld in het kasstroomoverzicht (sectie Ca). In Sectie Ca vult men de bedragen in die in dat jaar betaald zijn betreffende de bijdrage aan het organiek fonds en de bedragen betreffende sociale, culturele of educatieve doeleinden.

Net zoals vorig jaar dient de vervolledigde jaarrekening ook overgemaakt te worden aan de Nationale Bank in PDF-vorm volgens de bepalingen voorzien in het protocol.

  • Teneinde de vereiste omvang te respecteren is het wenselijk de jaarrekening rechtstreeks via Excel te converteren in PDF en op die manier een papieren versie te vermijden.
  • Eens geconverteerd in PDF, kunnen de bijlagen in Word (verslag van de commissaris, beheersverslag,...) toegevoegd worden aan de jaarrekening in PDF. Hiervoor bestaan verschillende kleine programma's gratis beschikbaar op het internet die toelaten bestanden toe te voegen aan PDF-document.
Voor vragen of meer inlichtingen kan u steeds terecht bij de helpdesk van de Nationale Bank: helpdesk.ba@nbb.be of +32 2 221 30 01.

Gerelateerd

Advies 2023/07: Correctie van de jaarrekening – Verband tussen artikelen 3:19 WVV en 3:11 KB/WVV

Mededeling 2023/07: Opvolging van de aan bepaalde ondernemingen verleende afwijkingen van boekhoudrechtelijke en jaarrekeningrechtelijke verplichtingen

Reactie van de Raad van het IBR op het CBN-ontwerpadvies 'Verplichte toepassing van het Belgisch model van de jaarrekening voor immigrerende vennootschappen'