11 maart 2024

In de mededeling 2023/14 hebben we u geïnformeerd dat het College van Toezicht op de Bedrijfsrevisoren recent beslist heeft om niet langer toe te staan dat gegevens die zijn verzameld via de “Auditors Annual Cartography” (FIMIS tool),  automatisch worden doorgegeven aan het IBR.

Zoals u weet, gebruikt het IBR deze gegevens als berekeningsbasis voor de opvraging van de bijdragen. De Stagecommissie gebruikt eveneens deze gegevens tijdens de analyse van het profiel van kandidaat-stagemeesters. Tot slot kan het IBR op basis van deze informatie een globaal inzicht verwerven in de evolutie van het beroep, hetgeen niet enkel van belang is voor het vervullen van zijn wettelijke opdrachten maar ook voor de belangenbehartiging van de leden. 

Bijgevolg bevestigde de Raad van het IBR van 15 december 2023 zijn vorige beslissingen: de bedrijfsrevisoren moeten dezelfde informatie aan het IBR overmaken als deze die aan het College werd overgemaakt, dit met uitzondering van informatie die specifiek door het College wordt opgevraagd, bijvoorbeeld voor de uitvoering van bepaalde controlewerkzaamheden, zoals deze m.b.t. managementvennootschappen. 

Aangezien er geen mogelijkheid tot automatische informatieoverdracht in de webapplicatie “Auditors Annual Cartography” van het College (FIMIS) is voorzien en om het aangifteproces zo eenvoudig mogelijk te maken heeft het IBR een IT-tool ontwikkeld die aan de bedrijfsrevisoren ter beschikking zal worden gesteld.

Deze tool kan worden gebruikt zowel voor het aanmaken van een XML-bestanddat kan worden gebruikt om de aangifte via FIMIS bij het College uit te voeren, als voor het opladen van de informatie die het IBR nodig heeft via een XML-bestand in het IBR-portaal. 

De tool in de vorm van een Excel-bestand kunt u in bijlage aan deze mededeling terugvinden. Tevens vindt u in bijlage een handleiding voor het gebruik van deze tool. Opgelet: de handleiding bevat belangrijke stappen die u op voorhand dient te nemen opdat het XML-bestand correct zou worden gegenereerd

Het XML-bestand dat met de tool wordt aangemaakt moet uiterlijk op 20 februari 2024 aan het IBR worden bezorgd via het portaal van het IBR (opladen van het XML-bestand in het tabblad “Basisgegevens”). Het is aangeraden om steeds de laatste versie van de tool te downloaden. 

Voorgaande beslissing van de Raad van het IBR werd genomen in het licht van artikel 31 van het koninklijk besluit van 22 februari 2019 tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van het IBR. Indien u vragen heeft over de te volgen procedure, kan u contact met ons opnemen via het e-mailadres cartography@ibr-ire.be

We willen benadrukken dat de toegang tot de gegevens die aan het Instituut worden overgemaakt, beperkt is en strikt gelimiteerd wordt tot deze die noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdrachten van het IBR. De personeelsleden van het IBR zijn bovendien gehouden de verplichtingen inzake het beroepsgeheim na te leven, bestraft op grond van artikel 458 van het strafwetboek. We verwijzen u voor het overige naar het privacybeleid van het IBR.

Deze mededeling moet samen met Mededeling  2024/04 worden gelezen.

Gerelateerd

Mededeling 2024/04: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR – aangifte Auditors Annual Cartography: nieuwe aangifteperiode en praktische informatie

Mededeling 2023/03: Auditors Annual Cartography - Berekening van de veranderlijke bijdrage

Mededeling 2021/24: Inzamelen jaarlijkse informatie door het IBR