4 mei 2024

De wet van 21 maart 2024 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken werd op 2 april 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet beoogt onder andere bepaalde wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de certificering van de rekeningen van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). 

Allereerst worden een aantal wettelijke wijzigingen doorgevoerd om uitvoering te geven aan hoofdstuk 2 van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. De voornaamste wijziging bestaat erin dat de huidige certificering van de jaarrekeningen van de OISZ door de bedrijfsrevisoren op termijn zal worden overgenomen door het Rekenhof.

Daarnaast zorgt de wet van 21 maart 2024 voor een aanpassing van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Ook na de overname van de certificering door het Rekenhof kunnen de OISZ optioneel nog opdrachten van financiële controle laten uitvoeren door een bedrijfsrevisor. De informatie die binnen die opdracht wordt verzameld, kan nuttig zijn in het controleproces van het Rekenhof, maar vandaag zijn bedrijfsrevisoren gebonden door het strafrechtelijk gesanctioneerd beroepsgeheim en zijn zij in principe enkel verantwoording verschuldigd aan hun opdrachtgevers (in casu de beheerscomités van de OISZ). Om het mogelijk te maken dat bedrijfsrevisoren de informatie die ze verzamelen in het kader van hun opdracht ook aan het Rekenhof kunnen meedelen, wordt een nieuwe uitzondering op de geheimhoudingsplicht ingevoerd. 

Concreet wordt artikel 86, § 1, 2de lid, van de wet van 7 december 2016 aangevuld met een nieuwe bepaling onder 10°, volgens dewelke het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisoren evenmin geldt voor:

“de mededeling van vertrouwelijke informatie aan het Rekenhof voor de uitvoering van de opdracht van de certificering van de jaarrekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid". 

De datum van inwerkingtreding van deze wijzigingen wordt bepaald door de inwerkingtreding van hoofdstuk 2 van de wet van 28 februari 2022. Volgens laatstgenoemde wet bepaalt de Koning vanaf welk boekjaar en onder welke voorwaarden dit hoofdstuk in werking treedt voor de openbare instellingen van sociale zekerheid. Bij gebrek aan een dergelijk KB blijven de huidige wetsartikels gelden.

Gerelateerd

Advies 2024/01: De opdracht van bedrijfsrevisoren bij VLAIO en het beroepsgeheim

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024