Overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016 ontwikkelt het IBR de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt, enkel nog in de vorm van adviezen of mededelingen. Vanaf 1 januari 2017 zal het IBR bijgevolg geen nieuwe omzendbrieven meer publiceren.
 

Het IBR heeft alle circulaires die tot nu toe in het kader van de nieuwe wetgeving zijn gepubliceerd, geanalyseerd en heeft besloten een reeks circulaires in te trekken en, indien nodig, te vervangen. Deze ingetrokken circulaires blijven beschikbaar op deze pagina.

Het IBR heeft ook besloten om bepaalde circulaires te behouden die van toepassing blijven en die hieronder te vinden zijn.


Omzendbrief 2011/05: Bijzonder commissarisverslag

Omzendbrief 2011/04 : Nietigheid van de uitgevoerde controlewerkzaamheden wegens het ongeoorloofd karakter van een commissarismandaat vanaf de aanvang ervan

Omzendbrief 2011/02: Afsprakennota inzake financiële audit in de Vlaamse overheid

Omzendbrief 2008/02: Gedragslijnen inzake de beroepsrelaties tussen de leden van het IBR, het IAB en het BIBF

Omzendbrief 2008/01: Gelijkwaardigheid van regelgevingen en de neerlegging van de jaarrekening van verenigingen