15 april 2021

Overeenkomstig artikel 31 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, legt de Raad van het IBR het ontwerp van Norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (“Effectennorm”) ter openbare raadpleging voor.

Deze openbare raadpleging zal eindigen op 16 mei 2021.

Deze ontwerpnorm werd uitgewerkt samen met het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants. Hierbij werd rekening gehouden met de technische nota van het IBR inzake deze opdracht, goedgekeurd door de Raad op 20 december 2019 en voorgelegd aan een field testing van 14 maanden.

De “effectennorm” beoogt de opdrachten van de beroepsbeoefenaar in het kader van de volgende verrichtingen:

  • De uitgifte van nieuwe aandelen zoals beoogd door de artikelen 5:120-121 en 7:178-179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV);
  • De wijziging van rechten verbonden aan soorten van aandelen (winstbewijzen) zoals beoogd door de artikelen 5:102, 6:87 en 7:155 WVV;
  • De uitgiftes van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten zoals beoogd door de artikelen 5:122 en 7:180 WVV;
  • De beperking of opheffing van het voorkeurrecht, al dan niet ten gunste van een of meer personen die niet behoren tot het personeel (5:130-131 & 7:191-193 WVV).

Deze verrichtingen kunnen alleenstaand gebeuren of in combinatie met andere verrichtingen.

In bepaalde gevallen kunnen de financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en te beoordelen door de beroepsbeoefenaar ook toekomstgerichte financiële informatie bevatten. Meer dan in de technische nota, maakt de ontwerpnorm het verschil met de historische financiële informatie duidelijk, zowel wat de aard van de informatie als wat de uit te voeren werkzaamheden betreft.

Deze ontwerpnorm wijzigt ook de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van een inbreng in natura en quasi-inbreng, die op dit moment ter goedkeuring voorligt bij de minister van Economie, na goedgekeurd te zijn door de Hoge Raad voor de Economische Beroepen (zie hier voor het verdere verloop van deze procedure).

Vermits de huidige technische nota werd omgezet in deze ontwerpnorm, zal deze niet langer van toepassing zijn. De Raad van het IBR beoogt samen met het ITAA een aangepaste technische nota uit te werken, die deze norm met praktische overwegingen zal aanvullen.

Als bijlage vindt u de ontwerpnorm.

U kunt uw commentaren tot en met 16 mei 2021 overmaken via het volgend e-mailadres: tech@ibr-ire.be.

In het kader van de privacy-regelgeving, vragen wij u om ons bij het overmaken van uw commentaar uitdrukkelijk te bevestigen dat zowel uw reactie als uw naam na afloop van de openbare raadplegingsperiode op de website van het IBR mogen worden gepubliceerd.

Wij wijzen erop dat wij, in het kader van de goedkeuringsprocedure voorzien in artikel 31 van de wet van 7 december 2016, het volledige dossier dienen over te maken aan de Hoge Raad voor de Economische Beroepen en de minister van Economie.

 

Gerelateerd

Advies 2023/02: Opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (WVV)

Beslissing HREB na lange en moeizame procedure: weigering tot goedkeuring effectennorm en onontvankelijkheid normen omzetting, fusies-splitsingen en ontbinding