18 april 2019

Het Belgisch Staatsblad van 15 april publiceerde het Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en uitvoeringsmodaliteiten van een financiële steunregeling op basis van de heffingen op het zakencijfer van de farmaceutische specialiteiten, ingesteld door artikel 191quinquies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Het IBR bereidt terzake een advies voor.

Gerelateerd

Advies 2019/11: Farmaceutische sector - KB van 29 maart 2019 - financiële steunregeling voor de boekjaren 2019 tot 2021

Mededeling 2009/24: Farmaceutische sector - limietdatum: 30 september 2009

Mededeling 2009/02: Koninklijk besluit van 18 september 2008 - Farmaceutische sector