7 november 2023

Patrick Van Impe, voorzitter IBR

 

Het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor is een fundamenteel begrip. Sinds vele jaren is onze beroepsgroep tot geheimhouding verplicht. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 86 van de wet van 7 december 2016.

Overeenkomstig dit artikel is artikel 458 van het Strafwetboek van toepassing op:

 • de bedrijfsrevisoren en de tijdelijk verhinderde bedrijfsrevisoren ingeschreven in het openbaar register van het Instituut ;
 • de auditkantoren geregistreerd in het openbaar register van het Instituut;
 • de stagiairs;
 • de andere personen voor wie de bedrijfsrevisoren instaan (bedienden, onafhankelijke medewerkers, onderaannemers, enz.);
 • de vennootschap van een bedrijfsrevisor, ook eenpersoonsvennootschap, zelfs indien zij het beroep niet als dusdanig uitoefent.

Bovendien bepaalt artikel 80 van de wet van 7 december 2016 dat het beroepsgeheim ook van toepassing is op het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, zijn organen, de leden van zijn organen en zijn personeel.

Het niet naleven van deze bepaling, behoudens de wettelijke uitzonderingen, kan strafrechtelijk vervolgd worden.

Ik wil eraan herinneren dat het bestaan van het beroepsgeheim geen voorrecht is voor onze beroepsgroep. Het is integendeel een verplichting die ons in staat stelt ons beroep van wettelijk auditor uit te oefenen ten dienste van het algemeen belang.

De bedrijfsrevisor is immers gebonden door het beroepsgeheim ter bescherming van de geheimhouding van de informatie waartoe hij tijdens de uitoefening van zijn functies toegang heeft.

Het beroepsgeheim is een wettelijke verplichting die tot doel heeft het vertrouwen in de werkzaamheden van de bedrijfsrevisoren te versterken en de integriteit van de financiële en boekhoudkundige informatie van ondernemingen te waarborgen. Dit vertrouwen is belangrijk niet alleen voor de gecontroleerde ondernemingen, maar ook voor alle belanghebbenden.

Dit zijn volgens mij de vier belangrijkste redenen waarom de bedrijfsrevisor gebonden is door het beroepsgeheim:

 • Bescherming van gevoelige informatie: Ondernemingen verstrekken aan de bedrijfsrevisor vaak gevoelige en vertrouwelijke informatie, zoals financiële gegevens, bedrijfsstrategieën, informatie over klanten, alsook over vorderingen en voorraden, enz. Het beroepsgeheim beschermt deze informatie tegen ongeoorloofde openbaarmaking.
 • Onafhankelijkheid en objectiviteit: Het beroepsgeheim stelt de bedrijfsrevisor in staat om onafhankelijk en objectief te handelen bij de uitvoering van zijn controleopdrachten. Door de geheimhouding van de informatie te beschermen, wordt de bedrijfsrevisor beschermd tegen externe druk en zijn professionele oordeelsvorming wordt niet in gevaar gebracht.
 • Vertrouwen van de belanghebbenden: Het beroepsgeheim versterkt ook het vertrouwen van de belanghebbenden, zoals de aandeelhouders, de investeerders, de schuldeisers en het publiek, in de door de onderneming verstrekte financiële en niet-financiële informatie. Door het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de gegevens bevordert de bedrijfsrevisor de betrouwbaarheid van de financiële verslagen en kan hij zijn rol als derde vertrouwenspersoon volledig vervullen.
 • Naleving van de beroepsnormen: In vele landen, waaronder België, moeten de bedrijfsrevisoren voldoen aan strenge beroepsnormen, die vaak de verplichting tot vrijwaring van het beroepsgeheim omvatten. Het niet naleven van deze normen kan aanleiding geven tot tuchtsancties en juridische gevolgen voor de bedrijfsrevisor.

Er dient te worden opgemerkt dat het beroepsgeheim niet absoluut is en onderworpen kan zijn aan bepaalde specifieke wettelijke uitzonderingen, zoals openbaarmakingsverplichtingen met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld, de financiering van terrorisme of andere ernstige strafbare feiten. Deze uitzonderingen zijn echter over het algemeen strikt bij wet geregeld en doen geen afbreuk aan het fundamenteel beginsel van beroepsgeheim.

Omwille van het belang van deze materie en de gevoeligheid ervan, heeft het IBR besloten om de brochure betreffende het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor bij te werken, de draagwijdte ervan in herinnering te brengen en toelichting te verstrekken bij de uitzonderingen rond dit begrip, meer bepaald in het kader van de getuigenis in rechte of in geval van een huiszoeking.

De brochure over het beroepsgeheim kan hier gedownload worden.

 

Deze edito is overgenomen uit het magazine Tax, Audit & Accountancy, nr. 79 (oktober 2023)

Overige artikels in dit nummer:

 • DAC 6 en de impact voor bedrijfsrevisoren, onder meer binnen de uitvoering van het commissarismandaat en/of van specifieke opdrachten
 • Aansprakelijkheid van de economische beroepsbeoefenaar voor bijstand bij het opstellen van het financieel plan
 • L'action XIV du BEPS : quel bilan en tirer ?
 • Kroniek - Internationale financiële en niet-financiële verslaggevingsstandaarden
 • Woord van de hoofdredacteur - Brede belastinghervorming: een schot in het duister, of erger?

Gerelateerd

Mededeling 2024/12: Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken - beroepsgeheim - nieuwe uitzondering

Ontwikkelingen in de publieke sector en nieuwe afwijkingen op het beroepsgeheim

Alexia Cauwe, diensthoofd Vorming IBR en bedrijfsjurist

Nieuwe editie van de brochure over de omvang van het beroepsgeheim van de bedrijfsrevisor

Update februari 2024