14 maart 2019

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat de minister van Economie de twee volgende ontwerpnormen heeft goedgekeurd:

Met de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het Bericht van de minister van Economie (B.S. van 12 maart 2019) zijn deze normen definitief goedgekeurd.

De norm (herzien in 2018) inzake de toepassing in België van de Internationale controlestandaarden (ISA’s) treedt in werking met betrekking tot boekjaren die zijn afgesloten vanaf de tiende dag na de bekendmaking van het bericht inzake de goedkeuring in het Belgisch Staatsblad.

De bijkomende norm (herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde ISA’s betreffende het commissarisverslag in het kader van een wettelijke controle van de (geconsolideerde) jaarrekening en andere aspecten met betrekking tot de opdracht van de commissaris is in werking getreden op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring.

Gerelateerd

Mededeling 2022/10: Aandachtspunten met betrekking tot de nieuwe norm permanente vorming

Mededeling 2022/01: Openbare raadpleging ontwerp norm contractuele controle KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen en gedeelde wettelijk voorbehouden opdrachten bij KMO's en kleine (i)vzw's en stichtingen (herziene versie 2021)

Termijn: 3 april 2022

2022: de nieuwe norm permanente vorming van het IBR

Fernand Maillard, bedrijfsrevisor