Definitie

Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van  het  beroep  van  en  het  publiek  toezicht  op  de  bedrijfsrevisoren);  enkel  de  normen  en aanbevelingen zijn bindend.

 

Het IBR zal onderstaande mededelingen analyseren in het licht van de nieuwe wetgeving en nagaan of deze dienen aangepast dan wel ingetrokken te worden.

Mededeling 2012/04 : Impact van de wet van 08/01/2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen ingevolge richtlijn 2009/109/EG wat verslaggevings- en documentatie-verplichtingen in geval van fusie en splitsing betreft

Mededeling 2012/03: Gevolgen van het arrest nr. 187/2011 van het Grondwettelijk Hof aangaande de mede-eigendom

Mededeling 2012/02: Herinnering aan de verplichtingen van de commissaris in het kader van de huidige crisis

Mededeling 2012/01: Ontslag van de bedrijfsrevisor en toekenning van de titel van erebedrijfsrevisor

Mededeling 2011/18 : Wet van 20 december 2010 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen – impact op de functie van de commissaris

Mededeling 2011/17 : Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/16: Jaarverslag 2010 van de Kamer van verwijzing en instaatstelling (KVI)

Aankondiging: vooruitgang omtrent de begeleidingsmaatregelen inzake de ISA’s en ISQC-1

Mededeling 2011/15: Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/14 : Openbare raadpleging over het voorontwerp van deontologische Code van de bedrijfsrevisoren

Mededeling 2011/13: Vijfjaarlijkse promotie van de Eliten van de Arbeid uit de sector van de boekhoudkundige en fiscale beroepen

Mededeling 2011/12: Impact van de wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme

Mededeling 2011/11: Publieke raadpleging van de Commissie Corporate Governance over de richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer

Mededeling 2011/10: Artikel 206 van het Sociaal Strafwetboek

Mededeling 2011/09: Impact van de intrekking van de CBFA-erkenning van een verzekeringsonderneming op de begunstigden van een groepsverzekering

Mededeling 2011/08: Aanhangsel aan de collectieve verzekeringspolis

Mededeling 2011/07: Norm inzake de toepassing van de anti-witwaswet (wet van 11 januari 1993)

Mededeling 2011/06: Mededeling van de CFI

Mededeling 2011/05 : Gemeenschappelijke mededeling van het IBR, IAB en het BIBF betreffende de nieuwe opdracht om bijstand te verlenen bij het opstellen van het financieel plan door de oprichter van een BVBA-starter

Mededeling 2011/04: Online invoeren van de historiek van permanente vormingsactiviteiten